Рахунок ФЗШУ

Членські, турнірні, благодійні внески перераховуються на розрахунковий рахунок Федерації заочних шахів України. Одержувач платежу – ГО ФЗШУ UA793226690000026001300239722 в ТВБВ № 10026/066 ГУ по Києву АТ «Ощадбанк», МФО 322669 код ЄДРПОУ 26395770 Увага!

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ЗАОЧНИХ ШАХІВ УКРАЇНИ»
   

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

V з’їздом ГО "Федерація

заочних шахів України"

28 квітня 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ФЕДЕРАЦІЯ ЗАОЧНИХ ШАХІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

(Нова редакція)

Ідентифікаційний код 26395770

 

 

Київ-2018

 

 

 

СТАТТЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Федерація заочних шахів України» (далі - ФЗШУ) є громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, яка об'єднує громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на засадах єдності інтересів для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом.
1.2.Заочні шахи - це шахова гра, при якій партнери обмінюються ходами не безпосередньо за шахівницею, а на відстані, повідомляючи про зроблені ходи за допомогою різноманітних засобів зв'язку - використанням інтернету, мобільної телефонії, пересиланням поштою (листуванням).
Гра також може відбуватися з використанням шахового інтернет-сервера, система якого генерує негайне повідомлення ходу та інші супутні відомості.
1.3. ФЗШУ керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про громадські об'єднання» та «Про фізичну культуру і спорт», іншими нормативно-правовими актами України, прийнятими відповідно до них та цим Статутом.
1.4. ФЗШУ створена за рішенням установчого з'їзду та зареєстрована Міністерством юстиції України 23 травня 2003 року, свідоцтво № 1920.
1.5. ФЗШУ утворена і діє на принципах: добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності
1.6. Діяльність ФЗШУ поширюється на територію України. ФЗШУ утворена і діє з всеукраїнським статусом. Всеукраїнський статус ФЗШУ щорічно підтверджується в порядку визначеному Законом України «Про громадські об'єднання».
1.7. ФЗШУ є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків в національній та іноземних валютах, круглу печатку зі своїм повним найменуванням або круглу печатку зі своїм повним найменуванням та емблемою, штампи, бланки, та інші реквізити.
1.8. ФЗШУ може використовувати власну символіку: прапор, герб, емблеми, які є її символами і відмінними знаками. Символіка затверджується Виконкомом ФЗШУ. Символіка ФЗШУ підлягає державній реєстрації у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
1.9. ФЗШУ визнає принципи, цілі та завдання Олімпійської Хартії, правила Міжнародної Федерації Заочних Шахів (ІКЧФ), здійснює свою діяльність у взаємодії з ІКЧФ, Федерацією шахів України, органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями, як в Україні, так і за її межами.
1.10. ФЗШУ не ставить своєю метою отримання прибутку, створюється та здійснює свою діяльність як неприбуткова організація, відповідно до законодавства України.
1.11. Для здійснення своєї мети (цілей) ФЗШУ має право:
 вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі) через інтернет-сайт та інші засоби масової інформації;
 звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
 проводити мирні зібрання;
 бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства,
 бути позивачем і відповідачем у судах, представляти і захищати законні інтереси ФЗШУ та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах і організаціях ;
 здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), діяльність яких відповідає меті (цілям) ФЗШУ та сприяє її досягненню.
 засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
 брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності ФЗШУ;
 здійснювати інші права, не заборонені законом.
ФЗШУ, створена нею юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.
1.12. Найменування ФЗШУ:
- українською мовою: повне - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ЗАОЧНИХ ШАХІВ УКРАЇНИ», скорочене – ФЗШУ;
- власна назва англійською мовою: повна – «CORRESPONDENCE CHESS FEDERATION OF UKRAINE", скорочена – CCFU.
1.13. Місцезнаходження ФЗШУ –02230, м. Київ, вул. Маяковського, 32, кв.166.

СТАТТЯ 2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЗШУ.
2.1.Метою діяльності ФЗШУ є сприяння розвитку заочних шахів в Україні, підвищення їх ролі у всебічному і гармонійному розвитку людини, зміцнення здоров’я та формування активного здорового способу життя, задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих, та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2. Основними напрями діяльності ФЗШУ є:
2.2.1. Сприяння підвищенню ролі заочних шахів як виду спорту і галузі культури у житті суспільства, розкриттю інтелектуального, культурного та виховного потенціалу шахів.
2.2.2.Популяризація і пропаганда заочних шахів серед населення, підвищення їх ролі у всебічному і гармонійному розвитку особи, зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя, задоволення і захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2.3.Сприяння підготовці висококваліфікованих шахістів, тренерів, суддів, забезпеченню успішних виступів шахістів України на Всесвітніх заочних шахових Олімпіадах, командних та особистих чемпіонатах світу та Європи, міжнародних змаганнях.
2.2.4. Організація та проведення змагань з заочних шахів.
2.2.5.Сприяння організації і проведенню Україною національних та міжнародних змагань з заочних шахів.
2.2.6.Сприяння розвитку і зміцнення міжнародних зв’язків із національними федераціями заочних шахів інших країн, Міжнародною федерацією заочних шахів та іншими міжнародними спортивними і громадськими організаціями.
2.2.7.Вдосконалення системи змагань із заочних шахів.
2.2.8. Поліпшення можливостей інформаційного обміну та спілкування між шахістами – заочниками України.

СТАТТЯ 3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ФЗШУ.
3.1. ФЗШУ відповідно до Статуту виконує такі функції:
3.1.1. Сприяє розробці і реалізації програми перспективного розвитку заочних шахів в Україні.
3.1.2. Подає пропозиції до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, щодо Положення про збірну команду України з заочних шахів, готує Положення про змагання серед своїх членів, контролює їх виконання.
3.1.3. Надає організаційну, практичну і методичну допомогу членам ФЗШУ.
3.1.4. Організовує і проводить шахові змагання різних рівнів та інші заходи серед своїх членів і населення України.
3.1.5. Виготовляє і розповсюджує серед населення пам’ятну атрибутику із символікою ФЗШУ.
3.1.6. Здійснює облік участі українських шахістів – заочників у змаганнях, періодично визначає та оприлюднює їх рейтинги (індивідуальні коефіцієнти).
3.1.7. Формує збірні команди України для виступів у міжнародних змаганнях з заочних шахів, надає їм організаційну та методичну допомогу.
3.1.8. Самостійно або з іншими організаціями проводить семінари, симпозіуми, наради, конгреси, конференції, у тому числі і міжнародні, інші заходи для обміну інформацією і досвідом, популяризації і розповсюдження заочних шахів.
3.1.9. Видає довідки спортсменам, які виконали спортивні розряди, передбачені Єдиною спортивною класифікацією України, в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту.
3.2. Подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, на затвердження такі документи щодо розвитку заочних шахів:
3.2.1. Пропозиції до Єдиного календарного плану спортивних змагань.
3.2.2. Кандидатури спортсменів до збірної команди України з заочних шахів.
3.2.3. Клопотання про присвоєння спортсменам, тренерам і суддям спортивних кваліфікаційних і почесних звань, інших нагород та заохочень.
3.2.4. Пропозиції щодо призначення стипендій та пенсій спортсменам і їх страхування.
3.2.5. Правила проведення змагань, кваліфікаційні вимоги спортивної класифікації та інші нормативні документи, а при необхідності – пропозиції по внесенню змін.
3.2.6. Інші документи за зверненнями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту.

СТАТТЯ 4. ЧЛЕНСТВО В ФЗШУ.
4.1.Членами ФЗШУ можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, що досягли 14 років, визнають цей Статут, сплатили вступний і членський грошові внески і сприяють діяльності ФЗШУ.
Іноземні громадяни і особи без громадянства користуються всіма правами і обов’язками члена ФЗШУ, але не можуть входити до складу національних збірних команд України в офіційних міжнародних змаганнях.
4.2. Особи, які брали участь в установчому з’їзді ФЗШУ, є її засновниками. Повноваження засновників закінчилися після прийняття рішення про реєстрацію ФЗШУ. ФЗШУ не встановлює, як ніяких обмежень, так і ніяких привілеїв стосовно прав і обов’язків засновників та/або членів брати участь у будь-якій якості і на рівних умовах у її діяльності.
4.3.Порядок набуття і припинення членства у ФЗШУ.
4.3.1. Прийом до членів ФЗШУ здійснюється зборами (конференцією) відокремленого підрозділу або Виконкомом ФЗШУ на підставі таких документів:
• письмова заява (легалізована у встановленому порядку, для іноземців) ;
• анкета;
• документ, що підтверджує сплату вступного внеску.
Рішення про прийняття заявника в члени ФЗШУ приймається зборами (конференцією) відокремленого підрозділу або Виконкомом ФЗШУ більшістю голосів, та оформлюється протоколом.
Члени ФЗШУ стають на облік в відокремлених підрозділах.
Про відмову щодо прийняття в члени ФЗШУ, заявник письмово повідомляється Президентом ФЗШУ в місячний строк з дати прийняття відповідного рішення.
Підставами для відмови в прийнятті до членів ФЗШУ є:
• подання неповної або недостовірної інформації;
• здійснення заявником дій, що суперечать статутним цілям та завданням ФЗШУ.
4.3.2. Членство в ФЗШУ припиняється в наступних випадках:
• вихід члена з ФЗШУ за його заявою;
• виключення з членів ФЗШУ;
• смертю члена ФЗШУ;
• ліквідацією ФЗШУ.
Рішення про виключення з ФЗШУ приймається більшістю голосів членів ФЗШУ присутніх на зборах (конференції) відокремленого підрозділу або членів Виконкому, присутніх на засіданні, у наступних випадках:
• порушення норм Статуту ФЗШУ;
• здійснення дій, що завдали шкоди ФЗШУ та її членам;
• за систематичну /більше одного року/ несплату членських внесків без поважних причин.
Рішення про виключення може бути оскаржене у місячний строк до Виконкому ФЗШУ, яка виносить своє рішення у двомісячний строк з дати отримання скарги. Рішення Виконкому є остаточним і оскарженню не підлягає.
В разі вибуття з будь-яких причин сплачені внески членам ФЗШУ не повертаються.
4.3.3. За порушення вимог Статуту, інших нормативних документів ФЗШУ і норм спортивної етики та нанесення ФЗШУ моральних і матеріальних збитків до членів ФЗШУ Виконкомом та керівними органами відокремлених підрозділів можуть бути застосовані такі заходи впливу:
а) зауваження; б) попередження; в) дискваліфікація на участь у турнірах ФЗШУ та міжнародних на строк від 1 до 5 років; г) виключення з ФЗШУ.
4.3.4. Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у ФЗШУ шляхом подання заяви до Виконкому ФЗШУ або відокремленого підрозділу, на обліку в якому знаходиться така особа. Членство в ФЗШУ припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена ФЗШУ на будь-яких виборних посадах у ФЗШУ.
Дія абзацу першого цього пункту не поширюється на членів ФЗШУ, обраних на посади Президента чи Віце-президентів ФЗШУ. Членство в ФЗШУ зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Президента чи Віце-президентів ФЗШУ.
4.4. Почесні члени ФЗШУ.
4.4.1. Особам, що зробили вагомий внесок у розвиток заочних шахів в Україні, рішенням Виконкому ФЗШУ може бути присвоєне звання почесного члена ФЗШУ.
4.4.2. Порядок набуття звання почесного члена ФЗШУ і його статус визначаються відповідним Положенням, що затверджується Виконкомом ФЗШУ.
СТАТТЯ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЗШУ.
5.1. Члени ФЗШУ мають право:
5.1.1. Обирати і бути обраним до керівних та контролюючих органів ФЗШУ.
5.1.2. Отримувати інформацію про роботу керівних органів ФЗШУ.
5.1.3. Брати участь в управлінні ФЗШУ в порядку, визначеному цим Статутом.
5.1.4. Брати участь у спортивних змаганнях, зборах, конференціях, з’їздах та інших заходах ФЗШУ.
5.1.5. Подавати на розгляд керівних органів заяви, апеляції, пропозиції та одержувати вмотивовану відповідь від них протягом місяця, брати участь у їх обговоренні і реалізації.
5.1.6. Користуватися атрибутикою ФЗШУ.
5.1.7. Звертатись до ФЗШУ за підтримкою щодо захисту своїх прав, інтересів та одержувати методичну, консультативну, іншу необхідну допомогу.
5.1.8. Вільно вийти зі складу ФЗШУ.

5.2. Члени ФЗШУ зобов'язані:
5.2.1. Дотримуватись норм та положень Статуту ФЗШУ, виконувати рішення керівних органів.
5.2.2. Брати участь у реалізації статутних цілей і завдань ФЗШУ.
5.2.3. Надавати інформацію, необхідну для прийняття рішень з окремих питань діяльності ФЗШУ.
5.2.4. Своєчасно сплачувати членські та турнірні внески, а також надавати ФЗШУ іншу допомогу в межах своїх можливостей.
5.2.5. Своєю діяльністю зміцнювати авторитет та матеріальну самостійність ФЗШУ, утримуватись від дій, що можуть нанести моральну або матеріальну шкоду ФЗШУ або завадити її репутації.
5.3. Члени ФЗШУ не обмежені щодо членства та/або іншої форми участі в інших громадських об’єднаннях, рухах, партіях, тощо.
СТАТТЯ 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФЗШУ,
ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ.
6.1. Органи управління ФЗШУ
ФЗШУ організує свою діяльність на принципах колегіальності керівництва, виборності органів управління, гласності їх діяльності та звітності перед членами.
Органами управління (керівними органами) ФЗШУ є:
• З’їзд ФЗШУ (далі – З’їзд) - вищий орган;
• Виконком ФЗШУ
• Президент ФЗШУ
Керівні органи ФЗШУ обираються З’їздом строком на 5 років.

6.2. З’їзд ФЗШУ
6.2.1. Вищим органом управління ФЗШУ є З’їзд. З’їзд може вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності ФЗШУ.
6.2.2. Виключною компетенцією З’їзду є:
• затвердження Статуту ФЗШУ, внесення до нього змін і доповнень;
• визначення основних напрямків діяльності ФЗШУ, затвердження перспективних планів, програм;
• заслуховування і затвердження звітів Президента, і голови контрольно-ревізійної комісії;
• обрання (відкликання) Президента, першого віце-президента, віце-президентів, відповідального секретаря, членів Виконкому і Контрольно-ревізійної комісії;
• реалізація права власності на кошти та майно ФЗШУ;
• відміна рішень керівних органів, прийнятих з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів ФЗШУ;
• прийняття рішення про реорганізацію або саморозпуск ФЗШУ, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
6.2.3. Черговий З’їзд скликається не рідше одного разу на п’ять років.
6.2.3.1. Рішення про скликання З’їзду, норма представництва, час, місце проведення та проект порядку денного оголошуються Виконкомом на сайті ФЗШУ та надсилається електронною поштою не пізніше ніж за 30 днів до проведення З’їзду на електронну адресу кожного відокремленого підрозділу.
6.2.3.2. З’їзд правочинний, якщо на ньому присутні більше половини делегатів З’їзду. Повноваження делегатів З’їзду підтверджуються утвореною З’їздом мандатною комісією на підставі рішень (протоколів) зборів (конференцій) відокремлених підрозділів ФЗШУ по виборах делегатів З’їзду.
6.2.3.3. Кожен делегат З’їзду має один голос і голосує особисто відкритим чи таємним (за рішенням З’їзду) голосуванням.
6.2.3.4. Рішення про внесення змін до статуту ФЗШУ, відчуження майна ФЗШУ на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна ФЗШУ, та про саморозпуск ФЗШУ приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом. З інших питань З’їзд ухвалює рішення простою більшістю голосів делегатів З’їзду, присутніх на засіданні.
6.2.3.5. Рішення З’їзду оформляють у вигляді протоколів (постанов та резолюцій з конкретних питань). Під час проведення З’їзду ведеться протокол, який підписує голова та секретар З’їзду.

6.2.4. Позачерговий З'їзд скликаються Виконкомом при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси ФЗШУ, а також в інших випадках, передбачених цим Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Виконкому ФЗШУ із зазначенням дати, часу, місця проведення, норми представництва та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути надіслане електронною поштою керівникам відокремлених підрозділів ФЗШУ не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення засідання З'їзду та розміщене на сайті ФЗШУ.
6.2.4.1. Керівники відокремлених підрозділів зобов'язані не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення засідання позачергового З'їзду, скликати позачергові збори (конференцію), на яких обрати делегатів З'їзду та надіслати електронною поштою Виконкому ФЗШУ відповідний протокол не пізніше як ніж за 5 днів до дати проведення засідання З'їзду.
6.2.4.2. Не менш як одна десята частина членів ФЗШУ мають право ініціювати перед Виконкомом скликання позачергового З'їзду шляхом надсилання до Виконкому рішення зборів більш як 10% членів ФЗШУ про скликання позачергового З'їзду із зазначенням питань, які виносяться на обговорення. До протоколу має бути доданий реєстр членів ФЗШУ, які взяли участь у зборах. Протокол та реєстр учасників зборів підписуються головою та секретарем зборів, їх підписи посвідчуються нотаріально.
6.2.4.3. Якщо вимога членів ФЗШУ про скликання позачергового З'їзду не виконана, ці члени ФЗШУ мають право самі скликати З'їзд. При цьому застосовується процедура, передбачена цим статутом при скликанні позачергового З'їзду Виконкомом. В цьому випадку функції Виконкому по скликанню позачергового З'їзду виконуються оргкомітетом, утвореним зборами ініціаторів проведення позачергового З'їзду, а витрати, пов'язані з проведенням позачергового З'їзду несуть його ініціатори.

6.3. Виконком ФЗШУ є виконавчим органом ФЗШУ.
6.3.1. До складу Виконкому ФЗШУ входять Президент, Віце-президенти, Відповідальний секретар, члени Виконкому.
6.3.2. У разі вибуття з якихось причин члена Виконкому, обраного З’їздом, своїм рішенням може кооптувати на його місце іншого, повідомивши про це реєстраційний орган.
6.3.3. Виконком має право прийняти до розгляду і вирішення по суті будь-яке питання діяльності ФЗШУ, окрім віднесених до виключної компетенції З’їзду.
6.3.4. Виконком збирається на свої засідання не рідше один раз в квартал. Скликаються засідання Президентом ФЗШУ або на вимогу більше половини членів Виконкому. Засідання вважається правочинним за наявності на ньому більше половини його членів.
6.3.5. Рішення Виконкому можуть прийматися як на його засіданнях, так і шляхом інтерактивного опитування його членів.
6.3.6. Рішення, прийняте на засіданнях Виконкому, є правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини від кількості членів Виконкому, присутніх на засіданні.
6.3.7. Для оперативного вирішення питань, за рішенням Президента ФЗШУ може проводитись інтерактивне опитування. В цьому випадку проект рішення Виконкому надсилається Президентом ФЗШУ електронною поштою кожному члену Виконкому. Протягом п’яти календарних днів кожний з членів Виконкому надсилає електронною поштою на електронну адресу Виконкому ФЗШУ свою точку зору на запропонований проект рішення – «за», «проти», «утримався». У випадку відсутності, або затримки надання відповіді, вважається, що член Виконкому не прийняв участі в голосуванні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Виконкому. Обговорення проекту рішення Виконкому може проводитись шляхом відео конференцій.
Рішення Виконкому прийняте інтерактивним опитуванням, оформляється протоколом, який підписує Президент ФЗШУ, розміщується на сайті ФЗШУ та надсилається електронною поштою кожному члену Виконкому.
6.3.8. Виконком ФЗШУ розробляє і затверджує поточні і перспективні плани роботи ФЗШУ.
6.3.9. Затверджує щорічний фінансовий план, звітує про його виконання.
6.3.10. Готує і вносить в установленому порядку матеріали про заохочення спортсменів, тренерів, суддів до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, пропозиції про присвоєння членам ФЗШУ почесних звань, відзнак і нагород.
6.3.11. Розробляє і затверджує структуру робочих органів ФЗШУ – колегії суддів, тренерських рад, кваліфікаційної і рейтингової комісій, тощо.
6.3.12. Визначає розмір і структуру вступних, членських, турнірних грошових внесків, порядок і механізм їх використання.
6.3.13. Заслуховує звіти Президента, голів робочих органів ФЗШУ (постійних комісій з напрямків діяльності ФЗШУ).
6.3.14.Визначає порядок делегування і норми представництва делегатів на З’їзд ФЗШУ, визначає дату та місце проведення, проект його порядку денного.
6.3.15. Реалізує заходи дисциплінарного впливу, передбачені Статутом, до окремих членів ФЗШУ.
6.3.16. Вносить до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, пропозиції щодо персонального спортивного і тренерського складу збірних команд України.
6.3.17. Відновлює членство в ФЗШУ за умови наявності морально-етичних підстав, заяви претендента про відновлення членства та погашення ним заборгованості перед ФЗШУ в період його перебування в лавах ФЗШУ.
6.3.18. Забезпечує виконання рішень З’їзду, планів роботи і календаря змагань ФЗШУ.
6.3.19. Приймає рішення про створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариства, підприємства), діяльність яких відповідає меті (цілям) ФЗШУ та сприяє її досягненню, затверджує їх статути, призначає керівників.
6.3.20. Приймає рішення про заснування з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засобів масової інформації, затверджує редакційні колегії.
6.3.21.Затверджує символіку ФЗШУ.
6.3.22. Приймає рішення про створення відокремлених підрозділів ФЗШУ, призначає їх керівників, ставить на облік та забезпечує включення інформації про них до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань.

6.4. Президент ФЗШУ, який є вищою посадовою особою ФЗШУ:
6.4.1. Здійснює загальне керівництво ФЗШУ, очолює та організовує роботу Виконкому і головує на його засіданнях. При рівності голосів при голосуваннях голос Президента є вирішальним.
6.4.2. Без довіреності діє від імені ФЗШУ та представляє її у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами та міжнародними організаціями;
6.4.3. Розподіляє функціональні обов’язки між членами Виконкому.
6.4.4. Забезпечує виконання рішень З’їзду, Виконкому, формує (при необхідності) апарат управління та здійснює керівництво всією поточною діяльністю ФЗШУ.
6.4.5. Укладає від імені ФЗШУ договори/угоди (контракти), інші правочини, в тому числі, зовнішньоекономічні.
6.4.6. Організовує підготовку i проведення З’їздів.
6.4.7. Розпоряджається майном та грошовими коштами ФЗШУ на підставі фінансового плану і кошторисів, затверджених Виконкомом.
6.4.8. Відкриває рахунки в банках, підписує платіжно-розрахункові та інші фінансові документи.
6.4.9. Координує діяльність відокремлених підрозділів ФЗШУ.
6.4.10. Звітує перед З’їздом про свою діяльність;
6.4.11. В межах своєї компетенції приймає рішення по пропозиціях і заявах, що надійшли від членів ФЗШУ та інших організацій;
6.4.12. Виконує інші функції по управлінню ФЗШУ, що виходять із статутних цілей і завдань ФЗШУ.
6.4.13. У разі вибуття з якихось причин Президента, обраного на З’їзді, його функції виконує перший заступник (віце-президент).

6.5. Контрольно-ревізійна комісія ФЗШУ.
6.5.1. Вищим контролюючим органом ФЗШУ є Контрольно-ревізійна комісія, що складається з Голови і двох членів , які обираються на З’їзді ФЗШУ.
6.5.2. До складу Контрольно-ревізійної комісії не можуть входити члени Виконкому ФЗШУ. У своїй діяльності Контрольно-ревізійна комісія підзвітна тільки З'їзду ФЗШУ.
6.5.3.Контрольно-ревізійна комісія проводить перевірки не рідше одного разу на рік. Результати перевірок розглядаються на засіданні Контрольно-ревізійної комісії. Член Контрольно-ревізійної комісії, не згодний з рішення комісії, може викласти свої зауваження і доповісти їх З'їзду ФЗШУ. Рішення Контрольно-ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії. Кожний член комісії має один голос.
6.5.4. До компетенції Контрольно-ревізійної комісії належить:
• контроль за правильністю використання майна та коштів ФЗШУ;.
• контроль за фінансово-господарською діяльністю ФЗШУ;
• контроль своєчасності та повноти розгляду заяв та звернень членів ФЗШУ керівними органами;
• своєчасне виявлення і припинення зловживань та інших правопорушень, які завдали шкоди економічним інтересам ФЗШУ;
• оперативне інформування відповідних керівних органів та посадових осіб ФЗШУ про результати проведеної перевірки.
6.5.5. Засідання Контрольно-ревізійної комісії скликається за необхідністю, але не рідше, ніж один раз на шість місяців.
Комісія веде свою роботу гласно, систематично інформує членів ФЗШУ про свою діяльність.
6.5.6. Комісія приймає рішення у вигляді постанов за підсумками засідань, актів за результатами перевірок та ревізій.
6.5.7. У разі вибуття з якихось причин голови або члена Контрольно-ревізійної комісії, обраних на З’їзді, Виконком ФЗШУ своїм рішенням може кооптувати на їх місце іншого, повідомивши про це реєстраційний орган.

6.6. Порядок звітування керівних органів ФЗШУ перед його членами.
6.6.1. До порядку денного кожного чергового З’їзду ФЗШУ обов’язково включається звіт Президента, Виконкому та Контрольно-ревізійної комісії. На вимогу Контрольно-ревізійної комісії, чи не менше як 1/3 відокремлених підрозділів ФЗШУ до порядку денного позачергового З’їзду ФЗШУ має бути включений звіт будь-якого керівного органу ФЗШУ. Ці звіти розміщуються на сайті ФЗШУ.
6.6.2. Президент, Виконком та Контрольно-ревізійна комісія не рідше одного разу на рік інформують членів ФЗШУ про свою діяльність за відповідний період шляхом розміщення відповідної інформації на сайті ФЗШУ.
6.6.3. Керівники відокремлених підрозділів звітують про свою діяльність на зборах (конференції) відокремленого підрозділу не рідше одного разу на рік.

6.7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів ФЗШУ та розгляду скарг.
6.7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів ФЗШУ можуть бути оскаржені членом (членами) ФЗШУ.
6.7.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Президента ФЗШУ подається до Виконкому, який зобов'язаний розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена ФЗШУ, який скаржиться, а також Президента ФЗШУ дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Виконкомом-повторна скарга подається до З'їзду, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Президента ФЗШУ дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
6.7.3. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Виконкому- подається до Президента ФЗШУ, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена ФЗШУ, який скаржиться, а також члена Виконкому дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом ФЗШУ - повторна скарга подається до З’їзду, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Виконкому дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому З’їзді, є підставою для скликання такого З’їзду протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.
6.7.4. На дії, бездіяльність або рішення З’їзду ФЗШУ скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
6.7.5. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів ФЗШУ, внаслідок яких:
- порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена ФЗШУ (групи членів ФЗШУ);
- створено перешкоди для здійснення членом ФЗШУ його прав та/чи законних інтересів чи свобод;
- незаконно покладено обов’язки на члена ФЗШУ або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.
6.7.6. Для розгляду конфліктних ситуацій та спорів, що виникають між членами ФЗШУ у ході шахової гри та визначенні результатів окремих партій, що граються у заочних змаганнях; проведення змагань та визначенні результатів окремих турнірів, Виконком ФЗШУ створює Апеляційний комітет, затверджує його склад та голову.
Апеляційний комітет розглядає відповідні скарги, як правило, протягом 14 днів, але не пізніше визначення результатів окремих турнірів.
6.7.7. Контроль за своєчасним, неупередженим та справедливим розглядом скарг здійснює Контрольно-ревізійна комісія.

СТАТТЯ 7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФЗШУ
7.1. ФЗШУ може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Виконкому ФЗШУ при наявності в певній області не менше двох членів ФЗШУ, за пропозицією зборів членів ФЗШУ, які проживають в цій області.
7.2. ФЗШУ будується за територіальним принципом і складається з відокремлених підрозділів ФЗШУ областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, а також відокремлених підрозділів з числа членів ФЗШУ- громадян України, що перебувають за кордоном. У кожному територіальному утворенні, за рішенням Виконкому ФЗШУ, може бути створений лише один відокремлений підрозділ.
7.3. Відокремлені підрозділи ФЗШУ у своїй діяльності керуються Статутом ФЗШУ.
7.4. Керівники відокремлених підрозділів ФЗШУ призначаються Виконкомом строком на 2 роки і діють на підставі довіреності, виданої Президентом ФЗШУ. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами ФЗШУ.
7.5. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
7.5.1. Представляють ФЗШУ у межах території, на яку поширюються їх повноваження.
7.5.2. Реалізують статутні мету та завдання ФЗШУ у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням З’їзду чи Виконкому повноважень.
7.5.3. Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.
7.6. Керівник відокремленого підрозділу має право:
7.6.1. Приймати рішення про використання назви та символіки ФЗШУ для реалізації завдань ФЗШУ.
7.6.2. Звертатися до керівних органів ФЗШУ щодо отримання допомоги у реалізації завдань ФЗШУ.
7.6.3. Бути присутнім на засіданні Виконкому ФЗШУ (без права голосу).
7.6.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів ФЗШУ.
7.7. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:
7.7.1. Дотримуватися вимог Статуту ФЗШУ.
7.7.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту ФЗШУ рішення керівних органів ФЗШУ.
7.7.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) ФЗШУ.
7.8. У випадку бездіяльності відокремленого підрозділу, порушення ним цього статуту, законодавства, спортивної етики, тощо, діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Виконкому ФЗШУ.
7.9. Про закриття відокремленого підрозділу ФЗШУ повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.10. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Виконкому до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів З’їздом ФЗШУ.
7.11. Особливості діяльності відокремлених підрозділів ФЗШУ, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення Закону України "Про громадські об'єднання"
7.11.1. Відокремлені підрозділи (обласні осередки) ФЗШУ, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення Закону України "Про громадські об'єднання" в дію (01.01.2013 р.), за рішенням З'їзду ФЗШУ зберігають за собою статус юридичної особи.
7.11.2. Відокремлені підрозділи ФЗШУ, які мають статус юридичної особи, діють на підставі статуту ФЗШУ та Положень, прийнятих загальними зборами (конференцією) членів відокремленого підрозділу та затверджених Виконкомом ФЗШУ.
7.11.3. Керівники відокремлених підрозділів ФЗШУ, які мають статус юридичної особи, обираються загальними зборами (конференцією) членів відокремленого підрозділу та затверджуються Виконкомом ФЗШУ.

СТАТТЯ 8. КОШТИ І МАЙНО ФЗШУ.
8.1. Джерела надходження майна та коштів.
8.1.1. Діяльність ФЗШУ здійснюється за рахунок власних коштів.
8.1.2. Кошти ФЗШУ утворюються за рахунок:
• вступних, членських та цільових (турнірних) внесків членів ФЗШУ;
• добровільних внесків та пожертвувань громадян, підприємств, організацій або установ (резидентів або нерезидентів), в тому числі в іноземній валюті;
• надходжень від заснованих ФЗШУ суб’єктів господарської діяльності;
• коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової або технічної допомоги, грантів;
• пасивних доходів.
8.1.3.ФЗШУ може мати в своїй власності :
• обладнання, устаткування, транспортні засоби;
• майно, в тому числі спортивного, культурно-освітнього та навчального призначення;
• грошові кошти (також в іноземній валюті), акції, інші цінні папери;
• інтелектуальну власність;
• майнові права, у тому числі на нематеріальні активи;
• приміщення, будівлі та споруди;
• інше майно, необхідне для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.
8.1.4. Одержання грошових коштів спонсорського і меценатського походження повинно відбуватись з урахуванням збереження гідності ФЗШУ та її незалежності.
8.1.5. Розмір вступних та членських внесків встановлює Виконком ФЗШУ і вносить до них періодичні зміни з урахуванням рівня інфляції.

8.2. Порядок використання майна та коштів.
8.2.1. Вступні внески сплачуються одноразово при поданні заяви про вступ до ФЗШУ.
8.2.2. Періодичність, розмір та строки сплати членських внесків визначаються Виконкомом ФЗШУ.
8.2.3. Цільові (турнірні) внески сплачуються членами ФЗШУ на підставі затверджених Виконкомом ФЗШУ цільових програм, які спрямовані на досягнення окремих цілей та виконання статутних завдань ФЗШУ. Цільові внески не є обов’язковими. Порядок використання цільових (турнірних) внесків, обумовлюється при затвердженні конкретної цільової програми.
8.2.4. Внесені вступні та членські внески поверненню не підлягають.
8.2.5. Доходи (прибутки) ФЗШУ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ФЗШУ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів дiяльностi, визначених цим статутом.
8.2.6. Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів ФЗШУ, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.3. Майно.
8.3.1 ФЗШУ здійснює права володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до його призначення для забезпечення статутної діяльності ФЗШУ.
8.3.2 ФЗШУ відповідає за своїми зобов'язаннями належним їй майном, на яке законодавством може бути накладене стягнення.
8.3.3 Власність ФЗШУ охороняється законом і не може бути відчужена інакше, ніж добровільно або державою на підставі закону чи рішення суду. Збитки, завдані ФЗШУ в результаті порушення її майнових і немайнових прав власності громадянами, іноземцями, особами без громадянства, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються за рішенням суду.

8.4. Звітність та контроль.
8.4.1. ФЗШУ веде оперативний, бухгалтерський, податковий та статистичний облік і звітність у встановленому законодавством порядку. Посадові особи ФЗШУ несуть відповідальність за їх достовірність.
8.4.2. Перевірка бухгалтерської звітності, обліку з метою визначення їх достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та статуту ФЗШУ здійснюється Контрольно-ревізійною комісією (внутрішній аудит) та відповідними державними органами згідно їх повноважень.

СТАТТЯ 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЗШУ
9.1. Припинення діяльності ФЗШУ здійснюється за рішенням громадського об'єднання, прийнятим З'їздом ФЗШУ, шляхом саморозпуску або реорганізації ФЗШУ, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.
9.2. Припинення діяльності ФЗШУ має наслідком припинення юридичної особи.
9.3. ФЗШУ має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
9.4. Рішення про саморозпуск ФЗШУ приймається З'їздом, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх делегатів З'їзду. З'їзд створює ліквідаційну комісію або доручає Виконкому здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення ФЗШУ як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна ФЗШУ після її припинення відповідно до статуту.
9.5. Реорганізація ФЗШУ здійснюється за рішенням З'їзду, якщо за це проголосувало не менше трьох четвертих делегатів З'їзду шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.
9.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності ФЗШУ шляхом саморозпуску, реорганізації ФЗШУ або заборони (примусового розпуску) ФЗШУ визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
9.7. У разі припинення ФЗШУ у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації ФЗШУ (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

СТАТТЯ 10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФЗШУ.
10.1. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту на розгляд З'їзду може внести делегат З'їзду, будь-який відокремлений підрозділ чи керівний орган ФЗШУ у письмовій формі.
10.2. Зміни до цього Статуту, оформлені в новій редакції Статуту, затверджуються рішенням З'їзду, якщо за це проголосувало більше 3/4 делегатів, присутніх на З'їзді.
10.3. Нова редакція Статуту підписується головуючим та секретарем З'їзду.
10.4. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». ФЗШУ повідомляє про внесення змін до статуту ФЗШУ, зміни у складі керівних органів ФЗШУ, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти ФЗШУ, зміну місцезнаходження ФЗШУ протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.

 

Головуючий З'їзду            /Нагорний Д.Ю./

Секретар З'їзду                /Галицький В.В./