Рахунок ФЗШУ

Членські, турнірні, благодійні внески перераховуються на розрахунковий рахунок Федерації заочних шахів України. Одержувач платежу – ГО ФЗШУ UA793226690000026001300239722 в ТВБВ № 10026/066 ГУ по Києву АТ «Ощадбанк», МФО 322669 код ЄДРПОУ 26395770 Увага!

ПРОЕКТ СТАТУТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ЗАОЧНИХ ШАХІВ УКРАЇНИ»
Написав Відповідальний секретар ФЗШУ Ярошенко Ю.Т.   
Середа, 13 лютого 2013, 20:42

Зауваження та пропозиції надсилати на адресу голови оргкомітету з"їзду Кошмака Ю.Б. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  до 25 лютого 2013 р.

Проект враховує вимоги нового закону України "Про громадські об"єднння та пройшов юридичну експертизу.

 


 

 

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ФЕДЕРАЦІЯ ЗАОЧНИХ ШАХІВ УКРАЇНИ»
Київ-2013
СТАТТЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Федерація заочних шахів України» (далі - ФЗШУ) є  громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, яка об'єднує громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства,які перебувають в Україні на законних підставах, на засадах єдності інтересів для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом.
1.2.Заочні шахи - це шахова гра, при якій партнери обмінюються ходами не безпосередньо за шахівницею, а на відстані, повідомляючи про зроблені ходи за допомогою різноманітних засобів зв'язку - пересиланням поштою (листуванням), електронними засобами зв’язку з використанням  Інтернету, телеграфом, факсом.
1.3. ФЗШУ керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про громадські об'єднання» та «Про фізичну культуру і спорт», іншими нормативно-правовими актами України, прийнятими відповідно до них та  цим Статутом.
1.4. ФЗШУ утворена і діє на принципах: добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності
1.5. Діяльність ФЗШУ  поширюється на територію України.   ФЗШУ  утворюється  і діє з всеукраїнським   статусом. Всеукраїнський статус ФЗШУ щорічно підтверджується в порядку визначеному Законом України «Про громадські об'єднання»
1.6. ФЗШУ є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків в національній та іноземних валютах, круглу печатку зі своїм повним найменуванням або круглу печатку зі своїм повним найменуванням та емблемою, штампи, бланки, та інші реквізити.
1.7. ФЗШУ може використовувати  власну символіку: прапор, герб, емблеми, які є її  символами і відмінними знаками. Символіка  затверджується  Виконкомом ФЗШУ. Символіка ФЗШУ підлягає державній реєстрації у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
1.8. ФЗШУ визнає принципи, цілі та завдання Олімпійської Хартії, правила Міжнародної Федерації Заочних Шахів (ІКЧФ), здійснює свою діяльність у взаємодії з ІКЧФ, Федерацією Шахів України, органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями, як в Україні, так і за її межами.
1.9. ФЗШУ  не ставить своєю метою отримання прибутку, створюється та здійснює свою діяльність як  неприбуткова організація,  відповідно до законодавства України.
1.10. Для здійснення своєї мети (цілей) ФЗШУ має право:
? вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
? звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
? одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
? брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
? проводити мирні зібрання;
? бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства,
? бути позивачем і відповідачем у судах, представляти і захищати   законні інтереси ФЗШУ та законні інтереси своїх членів   у державних та громадських органах і організаціях ;
? здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), діяльність яких відповідає меті (цілям) ФЗШУ та сприяє її досягненню.
? засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
? брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ;
? брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності ФЗШУ;
? здійснювати інші права, не заборонені законом.
ФЗШУ, створена нею юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.
1.11. Найменування ФЗШУ:
- українською мовою: повне - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ЗАОЧНИХ ШАХІВ УКРАЇНИ»,  скорочене – ФЗШУ;
- англійською мовою: повне – PUBLIC ORGANIZATION «FEDERATION CORRESPONDENCE CHESS UKRAINE", скорочене –   FCCU
1.12. Місцезнаходження ФЗШУ – м. Київ.
СТАТТЯ 2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЗШУ.
2.1.Метою діяльності ФЗШУ є сприяння розвитку заочних шахів в Україні, підвищення їх ролі у всебічному і  гармонійному розвитку людини, зміцнення здоров’я та формування активного здорового способу життя, задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих, та інших  спільних інтересів своїх членів.
2.2. Основними напрями діяльності ФЗШУ є:
2.2.1. Сприяння підвищенню ролі заочних шахів як виду спорту і галузі культури у житті суспільства, розкриттю інтелектуального, культурного та виховного потенціалу шахів.
2.2.2.Популяризація і пропаганда заочних шахів серед населення, підвищення їх ролі у всебічному і гармонійному розвитку особи, зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя, задоволення і захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2.3.Сприяння підготовці висококваліфікованих шахістів, тренерів, суддів, забезпеченню успішних виступів шахістів України на Всесвітніх заочних шахових Олімпіадах, командних та особистих чемпіонатах світу та Європи, міжнародних змаганнях.
2.2.4. Організація та проведення змагань з заочних шахів.
2.2.5.Сприяння організації і проведенню Україною національних та міжнародних змагань з заочних шахів.
2.2.6.Сприяння розвитку і зміцнення міжнародних зв’язків із національними федераціями заочних шахів інших країн, Міжнародною федерацією заочних шахів та іншими міжнародними спортивними і громадськими організаціями.
2.2.7.Вдосконалення системи змагань із заочних шахів.
2.2.8. Поліпшення можливостей інформаційного обміну та спілкування між шахістами – заочниками України.
СТАТТЯ 3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ  ФЗШУ.
3.1. ФЗШУ  відповідно до Статуту виконує такі функції:
3.1.1. Сприяє розробці і реалізації програми перспективного розвитку заочних шахів в Україні.
3.1.2. Подає пропозиції до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, щодо Положення про збірну команду України з заочних шахів, готує Положення про змагання серед своїх членів, контролює їх виконання.
3.1.3. Надає організаційну, практичну і методичну допомогу членам ФЗШУ.
3.1.4. Організовує і проводить шахові змагання різних рівнів та інші заходи серед своїх членів і населення України.
3.1.5. Виготовляє і розповсюджує серед населення пам’ятну атрибутику із символікою ФЗШУ.
3.1.6. Здійснює облік участі українських шахістів – заочників у змаганнях, періодично визначає та оприлюднює їх  рейтинги (індивідуальні коефіцієнти).
3.1.7. Формує збірні команди України для виступів у міжнародних змаганнях з заочних шахів, надає  їм організаційну та методичну допомогу.
3.1.8. Самостійно або з іншими організаціями проводить семінари, симпозіуми, наради, конгреси, конференції, у тому числі і міжнародні, інші заходи для обміну інформацією і досвідом, популяризації і розповсюдження заочних шахів.
3.1.9. Виступає засновником засобів масової інформації, сприяє виданню шахової літератури, іншої продукції, необхідної для діяльності Федерації.
3.1.10. Видає довідки спортсменам, які виконали спортивні розряди, передбачені Єдиною спортивною класифікацією України, в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту.
3.2. Подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, на затвердження такі документи щодо розвитку заочних шахів:
3.2.1. Пропозиції до Єдиного календарного плану спортивних змагань.
3.2.2. Кандидатури спортсменів до збірної команди України з заочних шахів.
3.2.3. Клопотання про присвоєння спортсменам, тренерам і суддям спортивних кваліфікаційних і почесних звань, інших нагород та заохочень.
3.2.4. Пропозиції щодо призначення стипендій та пенсій спортсменам і їх страхування.
3.2.5. Правила проведення змагань, кваліфікаційні вимоги спортивної класифікації та інші нормативні документи, а при необхідності – пропозиції по внесенню змін.
3.2.6. Інші документи за зверненнями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту.
СТАТТЯ 4. ЧЛЕНСТВО В ФЗШУ.
4.1.Членами  ФЗШУ можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, що досягли 14 років, визнають цей Статут,  сплатили вступний і членський грошові внески і сприяють діяльності ФЗШУ.
Іноземні громадяни і особи без громадянства користуються всіма правами і обов’язками члена ФЗШУ, але не можуть входити до складу національних збірних команд України в офіційних міжнародних змаганнях.
4.2. Особи, які брали участь в установчому з’їзді ФЗШУ, є її  засновниками. Повноваження засновників закінчилися після прийняття рішення про реєстрацію ФЗШУ. ФЗШУ не встановлює, як ніяких обмежень, так і ніяких привілеїв стосовно прав і обов’язків засновників та/або членів  брати участь у будь-якій якості і на рівних умовах у її діяльності.
4.3.Порядок набуття і припинення членства  у ФЗШУ.
4.3.1. Прийом до  членів ФЗШУ здійснюється зборами місцевого осередку або Виконкомом ФЗШУ на підставі таких   документів:
• письмова заява (легалізована у встановленому порядку, для іноземців) ;
• анкета;
• документ, що підтверджує сплату вступного внеску.
Рішення про прийняття заявника в члени ФЗШУ приймається зборами місцевого осередку або Виконкомом  ФЗШУ  більшістю голосів, та оформлюється протоколом.
Члени ФЗШУ стають на облік в місцевих осередках.
Про відмову  щодо прийняття в члени ФЗШУ, заявник письмово повідомляється Президентом ФЗШУ  в місячний строк з дати прийняття   відповідного рішення.
Підставами для відмови в прийнятті до членів ФЗШУ є:
• подання неповної або недостовірної інформації;
• здійснення заявником дій, що суперечать статутним цілям та завданням ФЗШУ.
4.3.2. Членство в  ФЗШУ припиняється в наступних випадках:
• вихід члена з ФЗШУ за його заявою;
• виключення з членів ФЗШУ;
• смертю члена ФЗШУ;
• ліквідацією ФЗШУ.
Рішення   про виключення з ФЗШУ приймається більшістю голосів членів ФЗШУ присутніх на зборах місцевого осередку або членів Виконкому, присутніх на засіданні, у наступних випадках:
• порушення норм Статуту ФЗШУ;
• здійснення дій, що завдали шкоди ФЗШУ та її членам;
• за систематичну /більше одного року/ несплату членських внесків без поважних причин.
Рішення про виключення може бути оскаржене у місячний строк до Ради ФЗШУ, яка виносить своє рішення у двомісячний строк з дати отримання скарги. Рішення Ради є остаточним і оскарженню не підлягає.
В разі вибуття з будь-яких причин сплачені внески членам ФЗШУ не повертаються.
4.3.3. За порушення вимог Статуту, інших нормативних документів ФЗШУ і норм спортивної етики та нанесення   ФЗШУ моральних і матеріальних збитків до членів ФЗШУ Виконкомом та керівними органами місцевих Осередків можуть бути застосовані такі заходи впливу:
а) зауваження; б) попередження; в) дискваліфікація на участь у турнірах ФЗШУ та міжнародних  на строк від 1 до 5 років; г) виключення з ФЗШУ.
4.4. Почесні члени ФЗШУ.
4.4.1. Особам, що зробили вагомий внесок у розвиток заочних шахів в Україні, рішенням Ради ФЗШУ може бути присвоєне звання почесного члена ФЗШУ.
4.4.2. Порядок набуття звання почесного члена ФЗШУ і його статус визначаються відповідним Положенням, що затверджується Радою ФЗШУ.
СТАТТЯ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЗШУ.
5.1.    Члени ФЗШУ мають право:
5.1.1. Обирати і бути обраним до керівних та контролюючих органів ФЗШУ.
5.1.2. Отримувати інформацію про роботу керівних органів ФЗШУ.
5.1.3. Брати участь в управлінні ФЗШУ в порядку, визначеному цим Статутом.
5.1.4. Брати участь у спортивних змаганнях, зборах, конференціях, з’їздах та інших заходах ФЗШУ.
5.1.5. Подавати на розгляд керівних органів заяви, апеляції, пропозиції  та одержувати вмотивовану відповідь від них протягом місяця, брати участь у їх обговоренні і реалізації.
5.1.6. Користуватися атрибутикою ФЗШУ.
5.1.7. Звертатись до ФЗШУ за підтримкою щодо захисту своїх прав, інтересів та одержувати   методичну, консультативну, іншу  необхідну допомогу.
5.1.8. Вільно вийти зі складу ФЗШУ.
5.2.    Члени ФЗШУ зобов'язані:
5.2.1. Дотримуватись норм та положень Статуту ФЗШУ, виконувати рішення керівних органів.
5.2.2. Брати участь у реалізації статутних цілей і завдань ФЗШУ.
5.2.3. Надавати   інформацію, необхідну для прийняття рішень з окремих питань  діяльності ФЗШУ.
5.2.3. Своєчасно сплачувати членські та турнірні внески, а також надавати ФЗШУ іншу  допомогу  в межах своїх можливостей.
5.2.4. Своєю діяльністю зміцнювати авторитет та матеріальну самостійність ФЗШУ, утримуватись від дій, що  можуть нанести  моральну або матеріальну шкоду ФЗШУ або завадити її  репутації.
5.3. Члени ФЗШУ не обмежені щодо членства та/або  іншої форми участі в інших громадських об’єднаннях, рухах, партіях, тощо.
СТАТТЯ 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФЗШУ,
ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ.
6.1. Органи управління ФЗШУ
ФЗШУ організує свою діяльність на принципах колегіальності керівництва, виборності  органів управління, гласності їх діяльності та звітності перед членами.
Органами управління (керівними органами) ФЗШУ є:
• З’їзд  ФЗШУ (далі – З’їзд) - вищий орган;
• Рада ФЗШУ;
• Виконком ФЗШУ
• Президент ФЗШУ;
• Контрольно-ревізійна комісія.
Керівні органи ФЗШУ обираються  З’їздом строком на 4 (5?) роки.
6.2. З’їзд  ФЗШУ
Вищим органом  управління  ФЗШУ є  З’їзд. З’їзд може вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності ФЗШУ.
Виключною компетенцією   З’їзду є:
• затвердження Статуту ФЗШУ, внесення до нього змін і доповнень;
• визначення основних напрямків діяльності ФЗШУ, затвердження перспективних планів, програм;
• заслуховування і затвердження звітів Президента, голови Ради і голови контрольно-ревізійної комісії;
• обрання (відкликання)  Президента та членів Ради, Виконкому і  Контрольно-ревізійної комісії;
• реалізація права власності на кошти та майно ФЗШУ;
• відміна рішень керівних органів, прийнятих з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів ФЗШУ;
• прийняття рішення про реорганізацію або саморозпуск ФЗШУ, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
Черговий З’їзд скликається  не рідше  одного  разу на чотири  роки. При необхідності, за рішенням  Ради, Виконкому  або за вимогою Контрольно-ревізійної комісії, чи не менше як 1/3 осередків ФЗШУ,  скликаються позачергові  З’їзди.
Рішення про скликання З’їзду, норма представництва, час, місце проведення та проект порядку денного оголошуються Виконкомом на сайті ФЗШУ та надсилається електронною поштою не пізніше ніж за 30 днів до проведення  З’їзду на електронну адресу кожного обласного осередку.
З’їзд правочинний, якщо на ньому присутні більше половини делегатів З’їзду. Повноваження делегатів З’їзду підтверджуються протоколами зборів (конференцій) місцевих осередків ФЗШУ.
Кожен делегат З’їзду має один голос і голосує особисто відкритим чи таємним (за  рішенням З’їзду) голосуванням.
З’їзд ухвалює рішення простою більшістю голосів делегатів З’їзду, присутніх на засіданні.
Рішення З’їзду оформляють у вигляді протоколів (постанов  та резолюцій з конкретних питань). Під час проведення З’їзду ведеться протокол,  який підписує голова та секретар З’їзду.
Процедурні питання підготовки та проведення З’їзду можуть визначатись Регламентом, який затверджується З’їздом.
6.4. Рада ФЗШУ.
В період між З’їздами керівним органом, який представляє інтереси членів ФЗШУ, є Рада ФЗШУ.
6.4.1. До складу Ради входять обраний на З’їзді Голова Ради та керівники обласних осередків ФЗШУ.
6.4.2. Рада ФЗШУ бере до розгляду і приймає рішення по суті щодо найважливіших питань діяльності ФЗШУ, за винятком віднесених до компетенції З’їзду.
6.4.3. Рада збирається на свої засідання не рідше 1 разу на 6 місяців і має право приймати рішення за наявності на засіданні більше половини її членів. Головує на засіданнях голова Ради.
6.4.4. Рішення Ради можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом інтерактивного опитування її членів.
6.4.5. Рішення, прийняте на засіданнях Ради, є правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини від  кількості членів Ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів вирішальним є голос Голови Ради.
6.4.6. Для оперативного вирішення питань, за рішенням Голови Ради може проводитись інтерактивне опитування. В цьому випадку проект рішення Ради надсилається Головою ради електронною поштою кожному члену Ради. Протягом двох (п’яти?) календарних днів кожний з членів Ради надсилає електронною поштою на електронну адресу ФЗШУ свою точку зору на запропонований проект  рішення – «за», «проти», «утримався». У випадку відсутності, або затримки надання відповіді, вважається, що член Ради не прийняв участі в голосуванні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Ради.
Рішення Ради прийняте інтерактивним опитуванням, оформляється протоколом, який підписує Голова Ради, розміщується на сайті ФЗШУ та надсилається електронною поштою кожному члену Ради.
6.4.7.Рада затверджує поточні плани роботи ФЗШУ, заходи щодо практичної реалізації перспективних планів, програм діяльності ФЗШУ, затверджених З’їздом.
6.4.8.Рада щорічно заслуховує і затверджує звіт Президента і Виконкому ФЗШУ .
6.4.9.Рада створює апеляційний комітет і затверджує положення про регламент його роботи і обирає Голову.
6.4.10.Для забезпечення статутної діяльності Рада створює інші комітети, постійні і тимчасові робочі комісії, розробляє їхні регламенти роботи та затверджує їх Голів.
6.4.11.Затверджує символіку ФЗШУ.
6.4.12.У разі вибуття з якихось причин Голови Ради, обраного на З’їзді, його функції   виконує перший заступник Голови Ради.
6.5. Виконком ФЗШУ є виконавчим органом ФЗШУ.
6.5.1. До складу Виконкому ФЗШУ входять обрані на З’їзді Президент, Віце-президенти, Відповідальний секретар, члени Виконкому.
6.5.2. У разі вибуття з якихось причин члена Виконкому, обраного З’їздом, Виконком своїм рішенням може кооптувати на його місце виконуючого обов’язки з наступним затвердженням його на З’їзді.
6.5.3. Виконком має право прийняти до розгляду і вирішення по суті будь-яке питання діяльності ФЗШУ,  окрім  віднесених до компетенції З’їзду і Ради ФЗШУ.
6.5.4. Виконком  збирається на свої засідання один раз в квартал. Засідання вважається правочинним за наявності   на ньому більше половини його членів. В засіданнях Виконкому можуть брати участь з правом дорадчого голосу Голова і члени Ради ФЗШУ.
6.5.5. Рішення Виконкому можуть прийматися як на його засіданнях, так і шляхом інтерактивного опитування його членів.
6.5.6. Рішення, прийняте на засіданнях Виконкому, є правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини від  кількості членів Виконкому, присутніх на засіданні.
6.5.7. Для оперативного вирішення питань, за рішенням Президента ФЗШУ може проводитись інтерактивне опитування. В цьому випадку проект рішення Виконкому надсилається Президентом ФЗШУ електронною поштою кожному члену Виконкому. Протягом п’яти календарних днів кожний з членів Виконкому надсилає електронною поштою на електронну адресу Виконкому ФЗШУ свою точку зору на запропонований проект  рішення – «за», «проти», «утримався». У випадку відсутності, або затримки надання відповіді, вважається, що член Виконкому не прийняв участі в голосуванні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Виконкому. Обговорення проекту рішення Виконкому може проводитись шляхом відео конференцій.
Рішення Виконкому прийняте інтерактивним опитуванням, оформляється протоколом, який підписує Президент ФЗШУ, розміщується на сайті ФЗШУ та надсилається електронною поштою кожному члену Виконкому.
6.5.8. Виконком ФЗШУ розробляє поточні і перспективні плани роботи ФЗШУ і вносить їх на затвердження Ради ФЗШУ.
6.5.9. Подає на затвердження Ради щорічний фінансовий план, звітує про його виконання.
6.5.10. Готує і вносить в установленому порядку матеріали про заохочення спортсменів, тренерів,  суддів до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, пропозиції про присвоєння членам  ФЗШУ почесних  звань, відзнак і нагород.
6.5.11. Розробляє і затверджує структуру робочих органів ФЗШУ – колегії суддів, тренерських рад, кваліфікаційної і рейтингової комісій, тощо.
6.5.12. Визначає розмір і структуру вступних, членських, турнірних грошових внесків, порядок і механізм їх використання.
6.5.13. Заслуховує  звіти Президента,  голів робочих органів ФЗШУ (постійних комісій з напрямків діяльності ФЗШУ).
6.5.14.Визначає порядок делегування і норми представництва делегатів  на З’їзд ФЗШУ, визначає дату та місце проведення, проект його порядку денного.
6.5.14. Реалізує заходи дисциплінарного впливу, передбачені Статутом, до окремих членів ФЗШУ.
6.5.15. Вносить до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, пропозиції щодо персонального спортивного і тренерського складу  збірних команд України.
6.5.16. Відновлює членство в ФЗШУ  за умови наявності морально-етичних підстав, заяви претендента про відновлення членства та погашення ним заборгованості перед ФЗШУ в період його перебування в лавах ФЗШУ.
6.5.17.Забезпечує виконання рішень З’їзду і Ради ФЗШУ, планів роботи і календаря змагань ФЗШУ.
6.5.18. Приймає рішення про створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариства, підприємства), діяльність яких відповідає меті (цілям) ФЗШУ та сприяє її досягненню, затверджує їх статути, призначає керівників.
6.5.19. Приймає рішення про засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засобів масової інформації, затверджує їх статути, призначає керівників.
6.5.20. Приймає рішення про створення осередків ФЗШУ та ставить їх на облік.
6.6. Президент ФЗШУ є вищою посадовою особою ФЗШУ.
6.6.1. Здійснює загальне керівництво ФЗШУ, очолює та організовує роботу Виконкому і головує на його засіданнях.  При рівності голосів при голосуваннях голос Президента є вирішальним.
6.6.2. Без довіреності діє від імені ФЗШУ та представляє її у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами та міжнародними організаціями;
6.6.3.Розподіляє функціональні обов’язки між членами Виконкому.
6.6.4. Забезпечує виконання рішень З’їзду, Ради, Виконкому, формує (при необхідності) апарат управління та здійснює керівництво всією поточною діяльністю ФЗШУ.
6.6.4. Укладає від імені ФЗШУ договори/угоди  (контракти), інші правочини, в  тому числі, зовнішньоекономічні.
6.6.5. Організовує  підготовку i проведення  З’їздів.
6.6.6. Розпоряджається майном та грошовими коштами ФЗШУ на підставі фінансового плану і кошторисів, затверджених Виконкомом і Радою ФЗШУ.
6.6.7. Відкриває рахунки в банках, підписує платіжно-розрахункові та інші фінансові документи.
6.6.8. Координує  діяльність обласних осередків ФЗШУ.
6.6.9. Звітує перед  З’їздом та Радою ФЗШУ  про свою діяльність;
6.6.10. В межах своєї компетенції приймає рішення по пропозиціях і заявах, що надійшли від членів ФЗШУ та інших організацій;
6.6.11. Виконує інші функції по управлінню ФЗШУ,  що виходять із статутних цілей і завдань ФЗШУ.
6.6.12. У разі вибуття з якихось причин Президента, обраного на З’їзді, його функції виконує перший заступник (віце-президент).
6.7. Контрольно-ревізійна комісія ФЗШУ.
6.7.1. Вищим контролюючим органом ФЗШУ є Контрольно-ревізійна комісія, що складається з  Голови і двох членів , які обираються на З’їзді ФЗШУ.
6.7.2. До складу Контрольно-ревізійної комісії не можуть входити  члени Ради та Виконкому ФЗШУ. У своїй діяльності Контрольно-ревізійна комісія підзвітна тільки З'їзду ФЗШУ.
6.7.3.Контрольно-ревізійна комісія проводить перевірки не рідше одного разу на рік. Результати перевірок  розглядаються на засіданні  Контрольно-ревізійної комісії. Член Контрольно-ревізійної комісії, не згодний з рішення комісії, може викласти свої зауваження і доповісти їх З'їзду ФЗШУ. Рішення Контрольно-ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії. Кожний член комісії має один голос.
6.7.4. До компетенції Контрольно-ревізійної комісії належить:
• контроль за правильністю використання майна та коштів ФЗШУ;.
• контроль за фінансово-господарською діяльністю ФЗШУ;
• контроль своєчасності та повноти розгляду заяв та звернень членів ФЗШУ керівними органами;
• своєчасне виявлення і припинення зловживань та інших правопорушень, які завдали шкоди економічним інтересам ФЗШУ;
• оперативне інформування відповідних керівних органів та посадових осіб ФЗШУ про результати проведеної перевірки.
6.7.5. Засідання Контрольно-ревізійної комісії скликається за необхідністю, але не рідше, ніж один раз на шість місяців.
Комісія веде свою роботу гласно, систематично інформує членів ФЗШУ про свою діяльність.
6.7.6 Комісія приймає рішення у вигляді постанов за підсумками засідань, актів за результатами перевірок та ревізій.
6.7.7. У разі вибуття з якихось причин голови або члена Контрольно-ревізійної комісії, обраних на З’їзді, Рада ФЗШУ своїм рішенням може кооптувати  на їх місце виконуючих обов’язки з наступним затвердженням  їх на  З’їзді ФЗШУ.
6.8. Порядок звітування керівних органів ФЗШУ перед його членами.
6.8.1. До порядку денного кожного чергового З’їзду ФЗШУ обов’язково включається звіт Президента, Ради, Виконкому та Контрольно-ревізійної комісії. На вимогу Контрольно-ревізійної комісії, чи не менше як 1/3 осередків ФЗШУ до порядку денного позачергового З’їзду ФЗШУ має бути включений звіт будь-якого керівного органу ФЗШУ. Ці звіти розміщуються на сайті ФЗШУ.
6.8.2. Президент, Рада, Виконком та Контрольно-ревізійна комісія не рідше одного разу на рік інформують членів ФЗШУ про свою діяльність за відповідний період шляхом розміщення відповідної інформації на сайті ФЗШУ.
6.8.3. Керівники осередків звітують про свою діяльність на зборах (конференції) осередку не рідше одного разу на рік.
6.9. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів ФЗШУ та розгляду скарг.
6.9.1. Кожен член ФЗШУ має право оскаржити рішення, дії та бездіяльності керівних органів ФЗШУ.
6.9.2. Скарги на рішення керівних органів місцевих осередків, Президента та Виконкому ФЗШУ розглядаються Радою ФЗШУ протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги.
У випадку встановлення, що рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, статуту, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів ФЗШУ, Рада ФЗШУ зобов’язує відповідний орган відмінити оскаржуване рішення.
6.9.3. Скарги адресовані Президенту ФЗШУ розглядаються ним особисто, або (при необхідності) виносяться для розгляду на засідання Виконкому. Скарга на  засіданні Виконкому розглядається, як правило, в присутності скаржника. Відповідь на скаргу у письмовій формі надсилається протягом місяця з дати її одержання.
6.9.4. Оскаржувані рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів ФЗШУ можуть бути скасовані рішенням З’їзду ФЗШУ.
6.9.6. Для розгляду конфліктних ситуацій та спорів, що виникають між членами ФЗШУ у ході шахової гри та визначенні результатів окремих партій, що граються у заочних  змаганнях;  проведення змагань та визначенні результатів окремих турнірів, Рада ФЗШУ створює Апеляційний комітет, затверджує його склад та голову.
Апеляційний комітет розглядає відповідні скарги, як правило, протягом 14 днів, але не пізніше визначення результатів окремих турнірів
6.9.7. Контроль за своєчасним, неупередженим та справедливим розглядом скарг здійснює Контрольно-ревізійна комісія.
СТАТТЯ 7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФЗШУ
7.1.ФЗШУ будується за територіальним принципом і складається з місцевих обласних осередків, осередків Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, що мають права обласних, а також осередків з числа членів ФЗШУ- громадян України, що перебувають за кордоном.
7.2. Місцеві обласні осередки утворюються за рішенням Виконкому ФЗШУ при наявності в певній області не менше двох членів ФЗШУ, за пропозицією зборів членів ФЗШУ, які проживають в цій області. Ці ж збори простою більшістю голосів обирають голову осередку.
7.3. У кожному територіальному утворенні, за рішенням Виконкому ФЗШУ, може бути створений лише один  місцевий осередок.  Місцеві осередки перебувають на обліку в Виконкомі ФЗШУ.
7.4. Рішення Виконкому ФЗШУ про утворені місцеві осередки ФЗШУ подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням ФЗШУ. Місцевий осередок ФЗШУ вважається утвореним з моменту внесення уповноваженим органом з питань реєстрації до Реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ ФЗШУ та внесення відомостей про відокремлений підрозділ ФЗШУ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
7.5. У своїй діяльності місцеві осередки керуються цим статутом та своїми Положеннями, які приймаються загальними зборами членів осередку та затверджуються Радою ФЗШУ.
7.6. У випадку бездіяльності осередку, порушення ним цього статуту, законодавства, спортивної етики, тощо, Виконком ФЗШУ може прийняти рішення про закриття осередку. Повідомлення про закриття осередку Виконком ФЗШУ подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням ФЗШУ. Діяльність осередку вважається припиненою з моменту внесення відповідного запису до Реєстру громадських об'єднань та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
СТАТТЯ 8. КОШТИ І МАЙНО ФЗШУ.
8.1. Джерела надходження майна та коштів.
8.1.1. Діяльність ФЗШУ здійснюється за рахунок власних коштів.
8.1.2. Кошти ФЗШУ утворюються за рахунок:
• вступних,  членських та цільових (турнірних) внесків членів ФЗШУ;
• добровільних внесків та пожертвувань громадян, підприємств, організацій або установ (резидентів або нерезидентів), в тому числі в іноземній валюті;
• надходжень від заснованих ФЗШУ суб’єктів господарської діяльності;
• коштів або  майна,  які  надходять  безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової або технічної допомоги, грантів;
• пасивних доходів.
8.2.ФЗШУ може мати в своїй власності :
• обладнання, устаткування, транспортні засоби;
• майно, в тому числі спортивного, культурно-освітнього та навчального призначення;
• грошові кошти (також в іноземній валюті), акції, інші цінні папери;
• інтелектуальну власність;
• майнові права, у тому числі на нематеріальні активи;
• приміщення, будівлі та споруди;
•  інше майно, необхідне для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.
8.3. Одержання грошових коштів спонсорського і меценатського походження повинно відбуватись з урахуванням  збереження гідності Федерації та її незалежності.
8.4. Розмір вступних та членських внесків встановлює Виконком ФЗШУ і вносить до них періодичні зміни з урахуванням рівня інфляції.
8.2. Порядок використання майна та коштів.
8.2.1. Вступні внески сплачуються одноразово при поданні заяви про вступ до ФЗШУ.
8.2.2. Періодичність, розмір та строки сплати  членських внесків визначаються  Виконкомом ФЗШУ.
8.2.4. Цільові внески сплачуються членами ФЗШУ на підставі затверджених   Виконкомом ФЗШУ цільових  програм, які спрямовані на досягнення окремих цілей та виконання статутних завдань ФЗШУ.  Цільові внески не є обов’язковими.
8.2.5. Внесені вступні та членські внески поверненню не підлягають. Порядок використання цільових (турнірних) внесків, обумовлюється при затвердженні конкретної цільової програми.
8.2.6. Майно та кошти ФЗШУ використовуються тільки для здійснення завдань, передбачених цим Статутом, та не підлягають розподілу між її членами у будь-якому випадку.
8.3. Звітність та контроль.
8.3.1. ФЗШУ веде оперативний, бухгалтерський, податковий та статистичний облік і звітність у встановленому законодавством порядку. Посадові особи ФЗШУ несуть відповідальність за їх достовірність.
8.3.2. Перевірка  бухгалтерської звітності, обліку з метою визначення їх достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та статуту ФЗШУ здійснюється Контрольно-ревізійною комісією (внутрішній аудит) та відповідними державними органами згідно їх повноважень.
СТАТТЯ 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЗШУ.
9.1. Припинення діяльності ФЗШУ здійснюється:
1) за рішенням З'їзду ФЗШУ, якщо за таке рішення проголосувало більше двох третин присутніх на ньому делегатів, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;
2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) ФЗШУ.
9.2. Саморозпуск ФЗШУ.
9.2.1.З'їзд ФЗШУ, який прийняв рішення про саморозпуск ФЗШУ, створює ліквідаційну комісію для проведення припинення ФЗШУ як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна ФЗШУ після його ліквідації відповідно до цього статуту.
9.2.2. ФЗШУ подає (надсилає) рішення про саморозпуск ФЗШУ до уповноваженого органу з питань реєстрації.
За відсутності порушень законодавства та статуту ФЗШУ уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідного запису та вносить дані про зазначене рішення ФЗШУ до Реєстру громадських об'єднань.
З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення ФЗШУ про саморозпуск розпочинається припинення ФЗШУ як юридичної особи, набуває повноважень ліквідаційна комісія  та рішення З'їзду ФЗШУ про саморозпуск не може бути скасоване ФЗШУ.
Відмова уповноваженого органу з питань реєстрації у визнанні рішення про саморозпуск ФЗШУ має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням З'їзду ФЗШУ.
9.2.3. Ліквідаційна комісія забезпечує виконання процедури ліквідації ФЗШУ як юридичної особи відповідно до вимог ст. 111, 112 Цивільного кодексу України.
9.2.4. При ліквідації ФЗШУ майно, кошти та інші активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів,  повинні бути передані іншому громадському об'єднанню фізкультурно-спортивної спрямованості або зараховані до доходу бюджету.
9.2.5. ФЗШУ є ліквідованою з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про її припинення.
9.3. Реорганізація ФЗШУ.
9.3.1. Реорганізація ФЗШУ здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення ФЗШУ, яка приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. З’їзд ФЗШУ, який прийняв рішення про реорганізацію, утворює комісію з реорганізації, яка з моменту набуття повноважень діє від імені ФЗШУ і забезпечує виконання процедури реорганізації згідно з чинним законодавством.
9.3.2. Про прийняті рішення щодо реорганізації ФЗШУ шляхом приєднання ФЗШУ повідомляє в порядку визначеному Законом України «Про громадські об’єднання»  уповноважений орган з питань реєстрації.
9.3.3. За відсутності порушень законодавства та статутів уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідного запису та вносить дані про зазначене рішення ФЗШУ та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, до Реєстру громадських об'єднань.
9.3.4. Відмова уповноваженого органу з питань реєстрації у визнанні рішень ФЗШУ про реорганізацію шляхом приєднання та громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання має наслідком втрату чинності зазначеними рішеннями та продовження самостійної діяльності відповідних громадських об'єднань.
9.3.5. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення ФЗШУ та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються,про реорганізацію шляхом приєднання розпочинається припинення ФЗШУ, набуває повноважень створена З’їздом  ФЗШУ комісія з реорганізації, втрачають свої повноваження керівні органи ФЗШУ  та рішення З'їзду ФЗШУ про реорганізацію не може бути скасоване ФЗШУ.
9.3.6. При реорганізації ФЗШУ майно, кошти та інші активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються комісією з реорганізації за передавальним актом правонаступнику-громадському об'єднанню, до якого приєднується ФЗШУ.
9.3.7. Реорганізація ФЗШУ шляхом приєднання є завершеною з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення ФЗШУ.
9.4. Примусовий розпуск ФЗШУ.
9.4.1. У випадку порушення ФЗШУ вимог статей 36, 37Конституції України, статті 4 Закону України «Про громадські об'єднання» ФЗШУ може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації.
9.4.2. Заборона ФЗШУ має наслідком припинення її діяльності у порядку, встановленому Законом України «Про громадські об'єднання», та виключення з Реєстру громадських об'єднань.
9.4.3. У разі прийняття рішення про заборону ФЗШУ майно, кошти та інші активи ФЗШУ за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.
СТАТТЯ 10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФЗШУ.
9.1. Зміни та доповнення до Статуту ФЗШУ вносяться за рішенням З'їзду двома третинами голосів присутніх делегатів.
9.2. Зміни, внесені до Статуту ФЗШУ, підлягають обов’язковій реєстрації у порядку, встановленому  чинним законодавством.

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ«ФЕДЕРАЦІЯ ЗАОЧНИХ ШАХІВ УКРАЇНИ»Київ-2013


СТАТТЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Федерація заочних шахів України» (далі - ФЗШУ) є  громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, яка об'єднує громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства,які перебувають в Україні на законних підставах, на засадах єдності інтересів для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом.  

1.2.Заочні шахи - це шахова гра, при якій партнери обмінюються ходами не безпосередньо за шахівницею, а на відстані, повідомляючи про зроблені ходи за допомогою різноманітних засобів зв'язку - пересиланням поштою (листуванням), електронними засобами зв’язку з використанням  Інтернету, телеграфом, факсом. 

1.3. ФЗШУ керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про громадські об'єднання» та «Про фізичну культуру і спорт», іншими нормативно-правовими актами України, прийнятими відповідно до них та  цим Статутом. 

1.4. ФЗШУ утворена і діє на принципах: добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.5. Діяльність ФЗШУ  поширюється на територію України.   ФЗШУ  утворюється  і діє з всеукраїнським   статусом. Всеукраїнський статус ФЗШУ щорічно підтверджується в порядку визначеному Законом України «Про громадські об'єднання»

1.6. ФЗШУ є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків в національній та іноземних валютах, круглу печатку зі своїм повним найменуванням або круглу печатку зі своїм повним найменуванням та емблемою, штампи, бланки, та інші реквізити. 

1.7. ФЗШУ може використовувати  власну символіку: прапор, герб, емблеми, які є її  символами і відмінними знаками. Символіка  затверджується  Виконкомом ФЗШУ. Символіка ФЗШУ підлягає державній реєстрації у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

1.8. ФЗШУ визнає принципи, цілі та завдання Олімпійської Хартії, правила Міжнародної Федерації Заочних Шахів (ІКЧФ), здійснює свою діяльність у взаємодії з ІКЧФ, Федерацією Шахів України, органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями, як в Україні, так і за її межами.

1.9. ФЗШУ  не ставить своєю метою отримання прибутку, створюється та здійснює свою діяльність як  неприбуткова організація,  відповідно до законодавства України.

1.10. Для здійснення своєї мети (цілей) ФЗШУ має право:

-вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

- звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

- одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

- проводити мирні зібрання;

- бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства,

- бути позивачем і відповідачем у судах, представляти і захищати   законні інтереси ФЗШУ та законні інтереси своїх членів   у державних та громадських органах і організаціях ;

- здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), діяльність яких відповідає меті (цілям) ФЗШУ та сприяє її досягненню. 

- засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

- брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ;

- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності ФЗШУ;? здійснювати інші права, не заборонені законом.ФЗШУ, створена нею юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

1.11. Найменування ФЗШУ:

- українською мовою: повне - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ЗАОЧНИХ ШАХІВ УКРАЇНИ»,  скорочене – ФЗШУ;

- англійською мовою: повне – PUBLIC ORGANIZATION «FEDERATION CORRESPONDENCE CHESS UKRAINE", скорочене –   FCCU

1.12. Місцезнаходження ФЗШУ – м. Київ.


СТАТТЯ 2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЗШУ.

2.1.Метою діяльності ФЗШУ є сприяння розвитку заочних шахів в Україні, підвищення їх ролі у всебічному і  гармонійному розвитку людини, зміцнення здоров’я та формування активного здорового способу життя, задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих, та інших  спільних інтересів своїх членів.

2.2. Основними напрями діяльності ФЗШУ є: 

2.2.1. Сприяння підвищенню ролі заочних шахів як виду спорту і галузі культури у житті суспільства, розкриттю інтелектуального, культурного та виховного потенціалу шахів.

2.2.2.Популяризація і пропаганда заочних шахів серед населення, підвищення їх ролі у всебічному і гармонійному розвитку особи, зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя, задоволення і захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.  

2.2.3.Сприяння підготовці висококваліфікованих шахістів, тренерів, суддів, забезпеченню успішних виступів шахістів України на Всесвітніх заочних шахових Олімпіадах, командних та особистих чемпіонатах світу та Європи, міжнародних змаганнях.

2.2.4. Організація та проведення змагань з заочних шахів.

2.2.5.Сприяння організації і проведенню Україною національних та міжнародних змагань з заочних шахів.

2.2.6.Сприяння розвитку і зміцнення міжнародних зв’язків із національними федераціями заочних шахів інших країн, Міжнародною федерацією заочних шахів та іншими міжнародними спортивними і громадськими організаціями. 

2.2.7.Вдосконалення системи змагань із заочних шахів.

2.2.8. Поліпшення можливостей інформаційного обміну та спілкування між шахістами – заочниками України.

 

СТАТТЯ 3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ  ФЗШУ.

3.1. ФЗШУ  відповідно до Статуту виконує такі функції: 

3.1.1. Сприяє розробці і реалізації програми перспективного розвитку заочних шахів в Україні.

3.1.2. Подає пропозиції до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, щодо Положення про збірну команду України з заочних шахів, готує Положення про змагання серед своїх членів, контролює їх виконання.

3.1.3. Надає організаційну, практичну і методичну допомогу членам ФЗШУ.

3.1.4. Організовує і проводить шахові змагання різних рівнів та інші заходи серед своїх членів і населення України.

3.1.5. Виготовляє і розповсюджує серед населення пам’ятну атрибутику із символікою ФЗШУ.

3.1.6. Здійснює облік участі українських шахістів – заочників у змаганнях, періодично визначає та оприлюднює їх  рейтинги (індивідуальні коефіцієнти).

3.1.7. Формує збірні команди України для виступів у міжнародних змаганнях з заочних шахів, надає  їм організаційну та методичну допомогу.

3.1.8. Самостійно або з іншими організаціями проводить семінари, симпозіуми, наради, конгреси, конференції, у тому числі і міжнародні, інші заходи для обміну інформацією і досвідом, популяризації і розповсюдження заочних шахів.

3.1.9. Виступає засновником засобів масової інформації, сприяє виданню шахової літератури, іншої продукції, необхідної для діяльності Федерації.

3.1.10. Видає довідки спортсменам, які виконали спортивні розряди, передбачені Єдиною спортивною класифікацією України, в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту.

3.2. Подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, на затвердження такі документи щодо розвитку заочних шахів:           

3.2.1. Пропозиції до Єдиного календарного плану спортивних змагань.

3.2.2. Кандидатури спортсменів до збірної команди України з заочних шахів.   

3.2.3. Клопотання про присвоєння спортсменам, тренерам і суддям спортивних кваліфікаційних і почесних звань, інших нагород та заохочень.

3.2.4. Пропозиції щодо призначення стипендій та пенсій спортсменам і їх страхування.

3.2.5. Правила проведення змагань, кваліфікаційні вимоги спортивної класифікації та інші нормативні документи, а при необхідності – пропозиції по внесенню змін.

3.2.6. Інші документи за зверненнями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту.

 

СТАТТЯ 4. ЧЛЕНСТВО В ФЗШУ.

4.1.Членами  ФЗШУ можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, що досягли 14 років, визнають цей Статут,  сплатили вступний і членський грошові внески і сприяють діяльності ФЗШУ. Іноземні громадяни і особи без громадянства користуються всіма правами і обов’язками члена ФЗШУ, але не можуть входити до складу національних збірних команд України в офіційних міжнародних змаганнях.

4.2. Особи, які брали участь в установчому з’їзді ФЗШУ, є її  засновниками. Повноваження засновників закінчилися після прийняття рішення про реєстрацію ФЗШУ. ФЗШУ не встановлює, як ніяких обмежень, так і ніяких привілеїв стосовно прав і обов’язків засновників та/або членів  брати участь у будь-якій якості і на рівних умовах у її діяльності.
4.3.Порядок набуття і припинення членства  у ФЗШУ.

4.3.1. Прийом до  членів ФЗШУ здійснюється зборами місцевого осередку або Виконкомом ФЗШУ на підставі таких   документів:

• письмова заява (легалізована у встановленому порядку, для іноземців) ; 

• анкета;

• документ, що підтверджує сплату вступного внеску.

Рішення про прийняття заявника в члени ФЗШУ приймається зборами місцевого осередку або Виконкомом  ФЗШУ  більшістю голосів, та оформлюється протоколом.

Члени ФЗШУ стають на облік в місцевих осередках. Про відмову  щодо прийняття в члени ФЗШУ, заявник письмово повідомляється Президентом ФЗШУ  в місячний строк з дати прийняття   відповідного рішення.Підставами для відмови в прийнятті до членів ФЗШУ є:

• подання неповної або недостовірної інформації;

• здійснення заявником дій, що суперечать статутним цілям та завданням ФЗШУ.

4.3.2. Членство в  ФЗШУ припиняється в наступних випадках:

• вихід члена з ФЗШУ за його заявою;

• виключення з членів ФЗШУ;

• смертю члена ФЗШУ;

• ліквідацією ФЗШУ.

Рішення   про виключення з ФЗШУ приймається більшістю голосів членів ФЗШУ присутніх на зборах місцевого осередку або членів Виконкому, присутніх на засіданні, у наступних випадках:

• порушення норм Статуту ФЗШУ;

• здійснення дій, що завдали шкоди ФЗШУ та її членам;

• за систематичну /більше одного року/ несплату членських внесків без поважних причин.

Рішення про виключення може бути оскаржене у місячний строк до Ради ФЗШУ, яка виносить своє рішення у двомісячний строк з дати отримання скарги. Рішення Ради є остаточним і оскарженню не підлягає. В разі вибуття з будь-яких причин сплачені внески членам ФЗШУ не повертаються.

4.3.3. За порушення вимог Статуту, інших нормативних документів ФЗШУ і норм спортивної етики та нанесення   ФЗШУ моральних і матеріальних збитків до членів ФЗШУ Виконкомом та керівними органами місцевих Осередків можуть бути застосовані такі заходи впливу:а) зауваження; б) попередження; в) дискваліфікація на участь у турнірах ФЗШУ та міжнародних  на строк від 1 до 5 років; г) виключення з ФЗШУ.
4.4. Почесні члени ФЗШУ.

4.4.1. Особам, що зробили вагомий внесок у розвиток заочних шахів в Україні, рішенням Ради ФЗШУ може бути присвоєне звання почесного члена ФЗШУ.

4.4.2. Порядок набуття звання почесного члена ФЗШУ і його статус визначаються відповідним Положенням, що затверджується Радою ФЗШУ.

 

СТАТТЯ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЗШУ.

5.1.    Члени ФЗШУ мають право: 

5.1.1. Обирати і бути обраним до керівних та контролюючих органів ФЗШУ.

5.1.2. Отримувати інформацію про роботу керівних органів ФЗШУ.

5.1.3. Брати участь в управлінні ФЗШУ в порядку, визначеному цим Статутом.

5.1.4. Брати участь у спортивних змаганнях, зборах, конференціях, з’їздах та інших заходах ФЗШУ. 

5.1.5. Подавати на розгляд керівних органів заяви, апеляції, пропозиції  та одержувати вмотивовану відповідь від них протягом місяця, брати участь у їх обговоренні і реалізації.

5.1.6. Користуватися атрибутикою ФЗШУ.

5.1.7. Звертатись до ФЗШУ за підтримкою щодо захисту своїх прав, інтересів та одержувати   методичну, консультативну, іншу  необхідну допомогу.

5.1.8. Вільно вийти зі складу ФЗШУ.
5.2.    Члени ФЗШУ зобов'язані: 

5.2.1. Дотримуватись норм та положень Статуту ФЗШУ, виконувати рішення керівних органів.

5.2.2. Брати участь у реалізації статутних цілей і завдань ФЗШУ.

5.2.3. Надавати   інформацію, необхідну для прийняття рішень з окремих питань  діяльності ФЗШУ.

5.2.4. Своєчасно сплачувати членські та турнірні внески, а також надавати ФЗШУ іншу  допомогу  в межах своїх можливостей.

5.25. Своєю діяльністю зміцнювати авторитет та матеріальну самостійність ФЗШУ, утримуватись від дій, що  можуть нанести  моральну або матеріальну шкоду ФЗШУ або завадити її  репутації.

5.3. Члени ФЗШУ не обмежені щодо членства та/або  іншої форми участі в інших громадських об’єднаннях, рухах, партіях, тощо.

 

СТАТТЯ 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФЗШУ,ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ.

6.1. Органи управління ФЗШУ

ФЗШУ організує свою діяльність на принципах колегіальності керівництва, виборності  органів управління, гласності їх діяльності та звітності перед членами. Органами управління (керівними органами) ФЗШУ є:

• З’їзд  ФЗШУ (далі – З’їзд) - вищий орган;

• Рада ФЗШУ;• Виконком ФЗШУ

• Президент ФЗШУ;

• Контрольно-ревізійна комісія.

Керівні органи ФЗШУ обираються  З’їздом строком на 4 (5?) роки.


6.2. З’їзд  ФЗШУ

Вищим органом  управління  ФЗШУ є  З’їзд.

З’їзд може вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності ФЗШУ. Виключною компетенцією   З’їзду є:

• затвердження Статуту ФЗШУ, внесення до нього змін і доповнень;

• визначення основних напрямків діяльності ФЗШУ, затвердження перспективних планів, програм;

• заслуховування і затвердження звітів Президента, голови Ради і голови контрольно-ревізійної комісії;

• обрання (відкликання)  Президента та членів Ради, Виконкому і  Контрольно-ревізійної комісії;  

• реалізація права власності на кошти та майно ФЗШУ;

• відміна рішень керівних органів, прийнятих з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів ФЗШУ;  

• прийняття рішення про реорганізацію або саморозпуск ФЗШУ, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Черговий З’їзд скликається  не рідше  одного  разу на чотири  роки. При необхідності, за рішенням  Ради, Виконкому  або за вимогою Контрольно-ревізійної комісії, чи не менше як 1/3 осередків ФЗШУ,  скликаються позачергові  З’їзди.

Рішення про скликання З’їзду, норма представництва, час, місце проведення та проект порядку денного оголошуються Виконкомом на сайті ФЗШУ та надсилається електронною поштою не пізніше ніж за 30 днів до проведення  З’їзду на електронну адресу кожного обласного осередку.З’їзд правочинний, якщо на ньому присутні більше половини делегатів З’їзду. Повноваження делегатів З’їзду підтверджуються протоколами зборів (конференцій) місцевих осередків ФЗШУ.Кожен делегат З’їзду має один голос і голосує особисто відкритим чи таємним (за  рішенням З’їзду) голосуванням. З’їзд ухвалює рішення простою більшістю голосів делегатів З’їзду, присутніх на засіданні.  Рішення З’їзду оформляють у вигляді протоколів (постанов  та резолюцій з конкретних питань). Під час проведення З’їзду ведеться протокол,  який підписує голова та секретар З’їзду. Процедурні питання підготовки та проведення З’їзду можуть визначатись Регламентом, який затверджується З’їздом.


6.4. Рада ФЗШУ.

В період між З’їздами керівним органом, який представляє інтереси членів ФЗШУ, є Рада ФЗШУ.

6.4.1. До складу Ради входять обраний на З’їзді Голова Ради та керівники обласних осередків ФЗШУ. 

6.4.2. Рада ФЗШУ бере до розгляду і приймає рішення по суті щодо найважливіших питань діяльності ФЗШУ, за винятком віднесених до компетенції З’їзду.

6.4.3. Рада збирається на свої засідання не рідше 1 разу на 6 місяців і має право приймати рішення за наявності на засіданні більше половини її членів. Головує на засіданнях голова Ради.

6.4.4. Рішення Ради можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом інтерактивного опитування її членів. 

6.4.5. Рішення, прийняте на засіданнях Ради, є правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини від  кількості членів Ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів вирішальним є голос Голови Ради.

6.4.6. Для оперативного вирішення питань, за рішенням Голови Ради може проводитись інтерактивне опитування. В цьому випадку проект рішення Ради надсилається Головою ради електронною поштою кожному члену Ради. Протягом двох (п’яти?) календарних днів кожний з членів Ради надсилає електронною поштою на електронну адресу ФЗШУ свою точку зору на запропонований проект  рішення – «за», «проти», «утримався». У випадку відсутності, або затримки надання відповіді, вважається, що член Ради не прийняв участі в голосуванні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Ради.Рішення Ради прийняте інтерактивним опитуванням, оформляється протоколом, який підписує Голова Ради, розміщується на сайті ФЗШУ та надсилається електронною поштою кожному члену Ради.

6.4.7.Рада затверджує поточні плани роботи ФЗШУ, заходи щодо практичної реалізації перспективних планів, програм діяльності ФЗШУ, затверджених З’їздом.  

6.4.8.Рада щорічно заслуховує і затверджує звіт Президента і Виконкому ФЗШУ .

6.4.9.Рада створює апеляційний комітет і затверджує положення про регламент його роботи і обирає Голову.

6.4.10.Для забезпечення статутної діяльності Рада створює інші комітети, постійні і тимчасові робочі комісії, розробляє їхні регламенти роботи та затверджує їх Голів.

6.4.11.Затверджує символіку ФЗШУ.

6.4.12. У разі вибуття з якихось причин Голови Ради, обраного на З’їзді, його функції   виконує перший заступник Голови Ради.

6.5. Виконком ФЗШУ є виконавчим органом ФЗШУ.

6.5.1. До складу Виконкому ФЗШУ входять обрані на З’їзді Президент, Віце-президенти, Відповідальний секретар, члени Виконкому. 

6.5.2. У разі вибуття з якихось причин члена Виконкому, обраного З’їздом, Виконком своїм рішенням може кооптувати на його місце виконуючого обов’язки з наступним затвердженням його на З’їзді. 

6.5.3. Виконком має право прийняти до розгляду і вирішення по суті будь-яке питання діяльності ФЗШУ,  окрім  віднесених до компетенції З’їзду і Ради ФЗШУ.

6.5.4. Виконком  збирається на свої засідання один раз в квартал. Засідання вважається правочинним за наявності   на ньому більше половини його членів. В засіданнях Виконкому можуть брати участь з правом дорадчого голосу Голова і члени Ради ФЗШУ.

6.5.5. Рішення Виконкому можуть прийматися як на його засіданнях, так і шляхом інтерактивного опитування його членів. 

6.5.6. Рішення, прийняте на засіданнях Виконкому, є правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини від  кількості членів Виконкому, присутніх на засіданні.

6.5.7. Для оперативного вирішення питань, за рішенням Президента ФЗШУ може проводитись інтерактивне опитування. В цьому випадку проект рішення Виконкому надсилається Президентом ФЗШУ електронною поштою кожному члену Виконкому. Протягом п’яти календарних днів кожний з членів Виконкому надсилає електронною поштою на електронну адресу Виконкому ФЗШУ свою точку зору на запропонований проект  рішення – «за», «проти», «утримався». У випадку відсутності, або затримки надання відповіді, вважається, що член Виконкому не прийняв участі в голосуванні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Виконкому. Обговорення проекту рішення Виконкому може проводитись шляхом відео конференцій. Рішення Виконкому прийняте інтерактивним опитуванням, оформляється протоколом, який підписує Президент ФЗШУ, розміщується на сайті ФЗШУ та надсилається електронною поштою кожному члену Виконкому.

6.5.8. Виконком ФЗШУ розробляє поточні і перспективні плани роботи ФЗШУ і вносить їх на затвердження Ради ФЗШУ.

6.5.9. Подає на затвердження Ради щорічний фінансовий план, звітує про його виконання. 

6.5.10. Готує і вносить в установленому порядку матеріали про заохочення спортсменів, тренерів,  суддів до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, пропозиції про присвоєння членам  ФЗШУ почесних  звань, відзнак і нагород.

6.5.11. Розробляє і затверджує структуру робочих органів ФЗШУ – колегії суддів, тренерських рад, кваліфікаційної і рейтингової комісій, тощо.

6.5.12. Визначає розмір і структуру вступних, членських, турнірних грошових внесків, порядок і механізм їх використання.

6.5.13. Заслуховує  звіти Президента,  голів робочих органів ФЗШУ (постійних комісій з напрямків діяльності ФЗШУ).

6.5.14.Визначає порядок делегування і норми представництва делегатів  на З’їзд ФЗШУ, визначає дату та місце проведення, проект його порядку денного.

6.5.15. Реалізує заходи дисциплінарного впливу, передбачені Статутом, до окремих членів ФЗШУ.

6.5.16. Вносить до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, пропозиції щодо персонального спортивного і тренерського складу  збірних команд України.

6.5.17. Відновлює членство в ФЗШУ  за умови наявності морально-етичних підстав, заяви претендента про відновлення членства та погашення ним заборгованості перед ФЗШУ в період його перебування в лавах ФЗШУ.

6.5.18.Забезпечує виконання рішень З’їзду і Ради ФЗШУ, планів роботи і календаря змагань ФЗШУ.

6.5.19. Приймає рішення про створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариства, підприємства), діяльність яких відповідає меті (цілям) ФЗШУ та сприяє її досягненню, затверджує їх статути, призначає керівників.

6.5.20. Приймає рішення про засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засобів масової інформації, затверджує їх статути, призначає керівників.

6.5.21. Приймає рішення про створення осередків ФЗШУ та ставить їх на облік.
6.6. Президент ФЗШУ є вищою посадовою особою ФЗШУ.

6.6.1. Здійснює загальне керівництво ФЗШУ, очолює та організовує роботу Виконкому і головує на його засіданнях.  При рівності голосів при голосуваннях голос Президента є вирішальним.

6.6.2. Без довіреності діє від імені ФЗШУ та представляє її у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами та міжнародними організаціями;

6.6.3.Розподіляє функціональні обов’язки між членами Виконкому.           

6.6.4. Забезпечує виконання рішень З’їзду, Ради, Виконкому, формує (при необхідності) апарат управління та здійснює керівництво всією поточною діяльністю ФЗШУ.

6.6.5. Укладає від імені ФЗШУ договори/угоди  (контракти), інші правочини, в  тому числі, зовнішньоекономічні.

6.6.6. Організовує  підготовку i проведення  З’їздів.

6.6.7. Розпоряджається майном та грошовими коштами ФЗШУ на підставі фінансового плану і кошторисів, затверджених Виконкомом і Радою ФЗШУ. 

6.6.8. Відкриває рахунки в банках, підписує платіжно-розрахункові та інші фінансові документи.

6.6.9. Координує  діяльність обласних осередків ФЗШУ.

6.6.10. Звітує перед  З’їздом та Радою ФЗШУ  про свою діяльність;           

6.6.11. В межах своєї компетенції приймає рішення по пропозиціях і заявах, що надійшли від членів ФЗШУ та інших організацій; 

6.6.12. Виконує інші функції по управлінню ФЗШУ,  що виходять із статутних цілей і завдань ФЗШУ.

6.6.13. У разі вибуття з якихось причин Президента, обраного на З’їзді, його функції виконує перший заступник (віце-президент).

6.7. Контрольно-ревізійна комісія ФЗШУ.

6.7.1. Вищим контролюючим органом ФЗШУ є Контрольно-ревізійна комісія, що складається з  Голови і двох членів , які обираються на З’їзді ФЗШУ. 

6.7.2. До складу Контрольно-ревізійної комісії не можуть входити  члени Ради та Виконкому ФЗШУ. У своїй діяльності Контрольно-ревізійна комісія підзвітна тільки З'їзду ФЗШУ.

6.7.3.Контрольно-ревізійна комісія проводить перевірки не рідше одного разу на рік. Результати перевірок  розглядаються на засіданні  Контрольно-ревізійної комісії. Член Контрольно-ревізійної комісії, не згодний з рішення комісії, може викласти свої зауваження і доповісти їх З'їзду ФЗШУ. Рішення Контрольно-ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії. Кожний член комісії має один голос.

6.7.4. До компетенції Контрольно-ревізійної комісії належить:

• контроль за правильністю використання майна та коштів ФЗШУ;.

• контроль за фінансово-господарською діяльністю ФЗШУ;

• контроль своєчасності та повноти розгляду заяв та звернень членів ФЗШУ керівними органами;

• своєчасне виявлення і припинення зловживань та інших правопорушень, які завдали шкоди економічним інтересам ФЗШУ;

• оперативне інформування відповідних керівних органів та посадових осіб ФЗШУ про результати проведеної перевірки.

6.7.5. Засідання Контрольно-ревізійної комісії скликається за необхідністю, але не рідше, ніж один раз на шість місяців. Комісія веде свою роботу гласно, систематично інформує членів ФЗШУ про свою діяльність.

6.7.6 Комісія приймає рішення у вигляді постанов за підсумками засідань, актів за результатами перевірок та ревізій.

6.7.7. У разі вибуття з якихось причин голови або члена Контрольно-ревізійної комісії, обраних на З’їзді, Рада ФЗШУ своїм рішенням може кооптувати  на їх місце виконуючих обов’язки з наступним затвердженням  їх на  З’їзді ФЗШУ.
6.8. Порядок звітування керівних органів ФЗШУ перед його членами.

6.8.1. До порядку денного кожного чергового З’їзду ФЗШУ обов’язково включається звіт Президента, Ради, Виконкому та Контрольно-ревізійної комісії. На вимогу Контрольно-ревізійної комісії, чи не менше як 1/3 осередків ФЗШУ до порядку денного позачергового З’їзду ФЗШУ має бути включений звіт будь-якого керівного органу ФЗШУ. Ці звіти розміщуються на сайті ФЗШУ.

6.8.2. Президент, Рада, Виконком та Контрольно-ревізійна комісія не рідше одного разу на рік інформують членів ФЗШУ про свою діяльність за відповідний період шляхом розміщення відповідної інформації на сайті ФЗШУ.

6.8.3. Керівники осередків звітують про свою діяльність на зборах (конференції) осередку не рідше одного разу на рік.
6.9. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів ФЗШУ та розгляду скарг.

6.9.1. Кожен член ФЗШУ має право оскаржити рішення, дії та бездіяльності керівних органів ФЗШУ.

6.9.2. Скарги на рішення керівних органів місцевих осередків, Президента та Виконкому ФЗШУ розглядаються Радою ФЗШУ протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги. У випадку встановлення, що рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, статуту, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів ФЗШУ, Рада ФЗШУ зобов’язує відповідний орган відмінити оскаржуване рішення.

6.9.3. Скарги адресовані Президенту ФЗШУ розглядаються ним особисто, або (при необхідності) виносяться для розгляду на засідання Виконкому. Скарга на  засіданні Виконкому розглядається, як правило, в присутності скаржника. Відповідь на скаргу у письмовій формі надсилається протягом місяця з дати її одержання.

6.9.4. Оскаржувані рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів ФЗШУ можуть бути скасовані рішенням З’їзду ФЗШУ.  

6.9.5. Для розгляду конфліктних ситуацій та спорів, що виникають між членами ФЗШУ у ході шахової гри та визначенні результатів окремих партій, що граються у заочних  змаганнях;  проведення змагань та визначенні результатів окремих турнірів, Рада ФЗШУ створює Апеляційний комітет, затверджує його склад та голову. Апеляційний комітет розглядає відповідні скарги, як правило, протягом 14 днів, але не пізніше визначення результатів окремих турнірів

6.9.7. Контроль за своєчасним, неупередженим та справедливим розглядом скарг здійснює Контрольно-ревізійна комісія.

 

СТАТТЯ 7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФЗШУ.

7.1.ФЗШУ будується за територіальним принципом і складається з місцевих обласних осередків, осередків Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, що мають права обласних, а також осередків з числа членів ФЗШУ- громадян України, що перебувають за кордоном.

7.2. Місцеві обласні осередки утворюються за рішенням Виконкому ФЗШУ при наявності в певній області не менше двох членів ФЗШУ, за пропозицією зборів членів ФЗШУ, які проживають в цій області. Ці ж збори простою більшістю голосів обирають голову осередку.

7.3. У кожному територіальному утворенні, за рішенням Виконкому ФЗШУ, може бути створений лише один  місцевий осередок.  Місцеві осередки перебувають на обліку в Виконкомі ФЗШУ.

7.4. Рішення Виконкому ФЗШУ про утворені місцеві осередки ФЗШУ подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням ФЗШУ. Місцевий осередок ФЗШУ вважається утвореним з моменту внесення уповноваженим органом з питань реєстрації до Реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ ФЗШУ та внесення відомостей про відокремлений підрозділ ФЗШУ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

7.5. У своїй діяльності місцеві осередки керуються цим статутом та своїми Положеннями, які приймаються загальними зборами членів осередку та затверджуються Радою ФЗШУ. 

7.6. У випадку бездіяльності осередку, порушення ним цього статуту, законодавства, спортивної етики, тощо, Виконком ФЗШУ може прийняти рішення про закриття осередку. Повідомлення про закриття осередку Виконком ФЗШУ подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням ФЗШУ. Діяльність осередку вважається припиненою з моменту внесення відповідного запису до Реєстру громадських об'єднань та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

СТАТТЯ 8. КОШТИ І МАЙНО ФЗШУ.

8.1. Джерела надходження майна та коштів.

8.1.1. Діяльність ФЗШУ здійснюється за рахунок власних коштів. 

8.1.2. Кошти ФЗШУ утворюються за рахунок:

• вступних,  членських та цільових (турнірних) внесків членів ФЗШУ;

• добровільних внесків та пожертвувань громадян, підприємств, організацій або установ (резидентів або нерезидентів), в тому числі в іноземній валюті;

• надходжень від заснованих ФЗШУ суб’єктів господарської діяльності;

• коштів або  майна,  які  надходять  безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової або технічної допомоги, грантів;

• пасивних доходів.

8.2.ФЗШУ може мати в своїй власності :

• обладнання, устаткування, транспортні засоби;

• майно, в тому числі спортивного, культурно-освітнього та навчального призначення;

• грошові кошти (також в іноземній валюті), акції, інші цінні папери;

• інтелектуальну власність;

• майнові права, у тому числі на нематеріальні активи;

• приміщення, будівлі та споруди;

•  інше майно, необхідне для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

8.3. Одержання грошових коштів спонсорського і меценатського походження повинно відбуватись з урахуванням  збереження гідності Федерації та її незалежності.

8.4. Розмір вступних та членських внесків встановлює Виконком ФЗШУ і вносить до них періодичні зміни з урахуванням рівня інфляції.
8.5. Порядок використання майна та коштів.

8.5.1. Вступні внески сплачуються одноразово при поданні заяви про вступ до ФЗШУ.  

8.5.2. Періодичність, розмір та строки сплати  членських внесків визначаються  Виконкомом ФЗШУ.

8.5.3. Цільові внески сплачуються членами ФЗШУ на підставі затверджених   Виконкомом ФЗШУ цільових  програм, які спрямовані на досягнення окремих цілей та виконання статутних завдань ФЗШУ.  Цільові внески не є обов’язковими. 

8.5.4. Внесені вступні та членські внески поверненню не підлягають. Порядок використання цільових (турнірних) внесків, обумовлюється при затвердженні конкретної цільової програми.   

8.5.5. Майно та кошти ФЗШУ використовуються тільки для здійснення завдань, передбачених цим Статутом, та не підлягають розподілу між її членами у будь-якому випадку.

8.6. Звітність та контроль.

8.6.1. ФЗШУ веде оперативний, бухгалтерський, податковий та статистичний облік і звітність у встановленому законодавством порядку. Посадові особи ФЗШУ несуть відповідальність за їх достовірність.

8.6.2. Перевірка  бухгалтерської звітності, обліку з метою визначення їх достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та статуту ФЗШУ здійснюється Контрольно-ревізійною комісією (внутрішній аудит) та відповідними державними органами згідно їх повноважень.

СТАТТЯ 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЗШУ.

9.1. Припинення діяльності ФЗШУ здійснюється:

1) за рішенням З'їзду ФЗШУ, якщо за таке рішення проголосувало більше двох третин присутніх на ньому делегатів, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) ФЗШУ.
9.2. Саморозпуск ФЗШУ.

9.2.1.З'їзд ФЗШУ, який прийняв рішення про саморозпуск ФЗШУ, створює ліквідаційну комісію для проведення припинення ФЗШУ як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна ФЗШУ після його ліквідації відповідно до цього статуту.

9.2.2. ФЗШУ подає (надсилає) рішення про саморозпуск ФЗШУ до уповноваженого органу з питань реєстрації. За відсутності порушень законодавства та статуту ФЗШУ уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідного запису та вносить дані про зазначене рішення ФЗШУ до Реєстру громадських об'єднань.З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення ФЗШУ про саморозпуск розпочинається припинення ФЗШУ як юридичної особи, набуває повноважень ліквідаційна комісія  та рішення З'їзду ФЗШУ про саморозпуск не може бути скасоване ФЗШУ.Відмова уповноваженого органу з питань реєстрації у визнанні рішення про саморозпуск ФЗШУ має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням З'їзду ФЗШУ.

9.2.3. Ліквідаційна комісія забезпечує виконання процедури ліквідації ФЗШУ як юридичної особи відповідно до вимог ст. 111, 112 Цивільного кодексу України.

9.2.4. При ліквідації ФЗШУ майно, кошти та інші активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів,  повинні бути передані іншому громадському об'єднанню фізкультурно-спортивної спрямованості або зараховані до доходу бюджету.

9.2.5. ФЗШУ є ліквідованою з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про її припинення.
9.3. Реорганізація ФЗШУ.

9.3.1. Реорганізація ФЗШУ здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення ФЗШУ, яка приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. З’їзд ФЗШУ, який прийняв рішення про реорганізацію, утворює комісію з реорганізації, яка з моменту набуття повноважень діє від імені ФЗШУ і забезпечує виконання процедури реорганізації згідно з чинним законодавством.

9.3.2. Про прийняті рішення щодо реорганізації ФЗШУ шляхом приєднання ФЗШУ повідомляє в порядку визначеному Законом України «Про громадські об’єднання»  уповноважений орган з питань реєстрації. 

9.3.3. За відсутності порушень законодавства та статутів уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідного запису та вносить дані про зазначене рішення ФЗШУ та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, до Реєстру громадських об'єднань.

9.3.4. Відмова уповноваженого органу з питань реєстрації у визнанні рішень ФЗШУ про реорганізацію шляхом приєднання та громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання має наслідком втрату чинності зазначеними рішеннями та продовження самостійної діяльності відповідних громадських об'єднань.

9.3.5. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення ФЗШУ та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються,про реорганізацію шляхом приєднання розпочинається припинення ФЗШУ, набуває повноважень створена З’їздом  ФЗШУ комісія з реорганізації, втрачають свої повноваження керівні органи ФЗШУ  та рішення З'їзду ФЗШУ про реорганізацію не може бути скасоване ФЗШУ.

9.3.6. При реорганізації ФЗШУ майно, кошти та інші активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються комісією з реорганізації за передавальним актом правонаступнику-громадському об'єднанню, до якого приєднується ФЗШУ.

9.3.7. Реорганізація ФЗШУ шляхом приєднання є завершеною з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення ФЗШУ.

9.4. Примусовий розпуск ФЗШУ.

9.4.1. У випадку порушення ФЗШУ вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 Закону України «Про громадські об'єднання» ФЗШУ може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації.

9.4.2. Заборона ФЗШУ має наслідком припинення її діяльності у порядку, встановленому Законом України «Про громадські об'єднання», та виключення з Реєстру громадських об'єднань.

9.4.3. У разі прийняття рішення про заборону ФЗШУ майно, кошти та інші активи ФЗШУ за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

СТАТТЯ 10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФЗШУ.

10.1. Зміни та доповнення до Статуту ФЗШУ вносяться за рішенням З'їзду двома третинами голосів присутніх делегатів. 

10.2. Зміни, внесені до Статуту ФЗШУ, підлягають обов’язковій реєстрації у порядку, встановленому  чинним законодавством.